Úplata za předškolní vzdělávání pro děti, které po otevření školek nenastoupí do školky (20.5.2020)

zveřejněno 20.5.2020

Dne 18.5.2020 nám byla z ÚMČ P12 doručena informace z MŠMT ohledně úplaty za předškolní vzdělávání:

Předškolní vzdělávání se poskytuje za úplatu. Pokud byla mateřská škola veřejných zřizovatelů uzavřena, úplata se snižuje poměrně. Pokud je mateřská škola otevřena, úplata za předškolní vzdělávání se opět hradí. Osvobození od úplaty je stanoveno v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Tento výčet je taxativní. Rodiče, kteří se rozhodnou neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu. Na vrácení úplaty není právní nárok.

Dle vyjádření OŠK Praha 12 rodiče, kteří po otevření mateřských škol dítě do školky nepošlou, tedy od úplaty za předškolní vzdělávání nelze osvobodit. Výjimkou bude případ, kdy školka z provozních důvodů otevírá méně tříd, než obvykle. V tomto případě by bylo možné na základě § 6 odst. 5 rodiče dětí, jejichž kapacita převyšuje kapacitu otevřených tříd, od úplaty osvobodit.


Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

zveřejněno 19.5.2020


OBNOVENÍ PROVOZU MŠ ZA SOUČASNÉ SITUACE

aktuální informace k 12.5.2020

Vážení rodiče,

provoz MŠ bude obnoven v omezeném provozu dne 25.5.2020 od 6:30 do 16:30 hod.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, doporučujeme ponechat si děti raději doma.

Dle konzultace s Úřadem MČ P12 školné budou platit rodiče jen za děti, které do školky v daném měsíci půjdou. Rodiče budou platit poměrnou část za dny, kdy dítě bude navštěvovat MŠ.

Vstup do MŠ bude dítěti umožněn pouze s vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením, které přikládáme v příloze nebo bude jeho tiskopis k dispozici u vchodu MŠ. Před budovou udržujte bezpečné rozestupy.

Mimořádná pravidla v MŠ:

 • Doprovázená osoba bude do prostor MŠ vpuštěna pouze se zakrytím úst a nosu
 • U vchodu bude k dispozici dezinfekce
 • V prostorách MŠ budou doprovázející osoby pobývat pouze po nezbytně nutnou dobu
 • Doprovázející osoba vyčká, než pracovník MŠ změří dítěti teplotu
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor
 • Do MŠ je zákaz nošení vlastních hraček, a to i na spaní

Tato mimořádná pravidla se mohou v případě jakýkoliv změn měnit a upravovat dle nařízení Vlády ČR a MŠMT.

Dále se na Vás obracím s prosbou ohledně vyplnění přiloženého dotazníku, který se týká příchodu a odchodu dětí z MŠ. Vyplňte ho co nejdříve a obratem zašlete na email mspodsady@seznam.cz

Příloha:

 1. Dotazník příchodu a odchodu dětí
 2. Čestné prohlášení

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


Ukončení docházky dítěte

Vážení rodiče,

v případě, že letos plánujete ukončení docházky dítěte v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve e-mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok. S odchodem předškoláků do ZŠ samozřejmě počítáme. 

Rodiče předškoláků zároveň žádáme, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkujeme Vám!

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


! Platby za stravné a školné ! 

Vážení rodiče, 

vzhledem k současnému přerušení provozu není potřeba posílat platby za stravné a za školné. Dle dnešního doporučení MŠMT bude vrácen přeplatek za školné a stravné od 19. 3. 2020 + kroužky.

Zašleme do konce června. Školné je prominuto po dobu uzavření MŠ. 

Spolek rodičů řeší své příspěvky na společné akce samostatně. 

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS DO MŠ 2020/2021


Elektronický předzápis bude spuštěn od 14.4.2020 do 11.5.2020.

Řádný zápis bude v termínu od 2.5.2020 13:00 - 17:00 hod. do 13.5.2020 13:00 - 17:00 hod. (bezkontaktně - viz odkaz níže)

Veškeré informace k zápisům naleznete pod odkazem ZDE.


PŘERUŠENÍ PROVOZU

Na základě doporučení a usnesení Rady MČ Prahy 12 č. R-67-003-20 ze dne 16.03.2020 přerušuji provoz Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12 až do odvolání.

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy


!! ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ !!

Žádost o ošetřovné z nově zveřejněné informace na webu ČSSZ - žádost je v příloze a je možné ji stáhnout na prokliku webových stránek https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-. Žádost o ošetřovné je možné řešit i on-line, kontaktní email mspodsady@seznam.cz

Další informace zde.

VÝZVA PRO RODIČE

Vyzývám všechny rodiče, kteří řeší případnou tíživou sociální situaci, aby ji řešili ve spolupráci s městskou částí. Kontaktujte pana Mejsnara, vedoucího oboru sociálních věcí, e-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106, nebo Jiřího Brůžka, radního městské části Praha 12, e-mail: bruzek.jiri@praha12.cz, 602 406 504.

Pro předškoláky je zajištěno vzdělávání obdobnou distanční formou, pracovní listy najdete ke stažení v odkazu níže.

PRACOVNÍ LISTY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Pracovní listy nejen pro předškoláky: 

 1. Pracovní listy I a II ZDE 
 2. Pracovní listy III ZDE

Nově výukové materiály pro předškoláky (třída Pastelka) průběžně doručujeme na kontaktní adresy rodičů. Zpětná vazba je zajištěna.

DĚTSKÉ SKUPINY

O místech v dětských skupinách MČ Prahy 12 pro děti do čtyř let se informujte, viz níže. Pokud jste v tíživé situaci a potřebujete postarat o děti do tří let, kontaktujte, prosím, vedoucí sestru Martinu Kotkovou - tel : 241761180. Rodiče budou hradit pouze stravné.

Budete potřebovat:

 • potvrzení od lékaře o bezinfekčnosti
 • potvrzení o proočkování
 • rodič/odpovědná osoba min. roušku při předávání
 • rodičům mimo ty vybrané profese dle informace MŠMT - tedy přednostně samoživitelé, kteří nemohou zůstat doma

KONTAKTY, NA KTERÉ SE LZE PŘÍPADNĚ OBRÁTIT:

emailová adresa:

 • mspodsady@seznam.cz

služební telefony:

 • 774 064 287 (školnice)
 • 607 509 415 (ředitelka MŠ)
 • 774 064 421 (zástupkyně ředitelky)

O škole

Mateřská škola je nejstarším předškolním zařízením v naší městské části. Je součástí klidné vilové zástavby Modřan - Prahy 12, dostupná téměř všemi dopravními prostředky.

Škola má kapacitu pěti tříd, kde jsou děti zpravidla ve věku od 2 - 6 let a děti s odkladem školní docházky. Aktuálně je otevřeno pět tříd. Děti se pohybují v heterogenních, věkově smíšených skupinkách, které podněcují přirozený styl života v rodině a stejně přirozeně podněcují vzájemnou toleranci a komunikaci.

Od roku 1996 je škola právním subjektem, zapsaným v síti škol MŠMT.

Filosofií školy je "školka plná pohody".

Cílem výchovy je všestranný rozvoj dítěte:

 • Rozvoj schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodinou.
 • Výchova "vzdělávání v lidství." Uplatňujeme výchovu ke zdravému způsobu života - psychiky, fyzického zdraví, otužování, rozvíjení mezilidských vztahů, vztahů k přírodě, lidových tradic naší země.

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Toto učení je založené na prožitkovém a interaktivním vnímání, kdy převažují hry a činnosti ve skupinách či individuelně.

Snahou nás všech je, aby u nás byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče, aby vznikla oboustranná důvěra, vstřícnost a ochota spolupracovat.

Aktuality z MŠ pro rodiče 

Chcete se přidat do našeho týmu?