Operační program Praha – pól růstu ČR

Naše MŠ realizuje projekt na podporu vzdělávání dětí - "Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček", registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001196 podpořený z výzvy č.28, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR, v souladu s definicí cílové skupiny: dítě s odlišným mateřským jazykem. Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Informace o projektu

  • Název projektu: Inkluze v Mateřské škole Podsaďáček
  • Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001196
  • OPPPR_28. výzva SC 4.2 - Inkluze a multikulturní vzdělávání