Cíle a vize pro školní rok 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 bude mateřská škola postupovat  podle Školního vzdělávacího programu "Jaro, léto, podzim, zima, v téhle školce je nám prima".

Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 10 tematických bloků, které jsou děleny na témata a ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata - projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů.

Nadále pracujeme na obohacení edukativní progrese. Klasicky při pedagogické diagnostice využíváme tzn. standardizované diagnostické nástroje a spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Modřanech. Na zlepšení pedagogické diagnostiky s pedagogickým týmem neustále pracujeme, úzce spolupracujeme i s rodiči, aby se harmonicky a systematicky rozvíjela osobnost dítěte.

V letošním školním roce se školka bude více zaměřovat na téma ekologie. Na zahradu MŠ budou vysazeny 3 listnaté stromy, o které budeme pečovat a pozorovat je po celý rok. Živou přírodu reprezentuje včelí domeček a budka pro ptáčky, za aktivní spolupráce dětí.

Každá třída si k zvolenému tematickému okruhu vytváří projekty, podle teorie rozmanitých inteligencí (podle H. Gardnera), které rozvíjejí děti po všech stránkách. Projekty jsou zaměřeny na jednotlivá témata: viz obsah vzdělávání (inteligence Logicko-matematická, prostorová, Verbální, Hudební, Tělesně-kinestetická, Interpersonální, Intrapersonální, Přírodní). Projekty jsou realizovány hravou formou přiměřeně k věku a schopnostem dětí. Zahrnují jak individuální, tak i společnou činnost. Téma se prolíná do všech činností.

Důležitou složkou je hra. Děti při ní relaxují, navazují přirozeným a nenuceným způsobem komunikaci a přátelství s ostatními. Pomáhá jim se začleněním do kolektivu, hledat své místo mezi ostatními. Jejím prostřednictvím se učí spolupracovat, respektovat ostatní, tolerovat druhé. Hra rozvíjí fantazii, konstrukční dovednosti, jemnou motoriku. Prostřednictvím hry je možné překonávat překážky, poznávat zájmy dětí a jejich zájmy. Hra je proto velmi důležitou složkou každého dne.

Každé dítě je osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Cílem veškeré činnosti je proto navození příjemné atmosféry ve třídách, s pravidelným rytmem, která tvoří základ všeho dění

Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu:

Seznámení → Prohloubení → Upevnění → Procvičení a rozšíření

Integrované bloky - tematické celky

Chceme, aby vše co se dotýká dětí, mělo přirozený průběh, náš ŠVP jsme pojali v souladu s přírodou, společenskými potřebami a poznatky, které přináší život.

Hlavní cíl předškolního vzdělávání

Cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatné rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity.

Chceme vést dítě tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se dítě v MŠ cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Pestrá každodenní nabídka činností v dětech probouzí aktivní zájem o poznání a objevování všeho nového v světě. Vytváření základů kompetencí je důležité pro další vývoj dítěte, jeho vzdělávání a celoživotní učení.

Klíčové kompetence

Předškolní výchova vede postupně k naplňování těchto klíčových kompetencí, na které je následně navazováno při vzdělávání v základní škole:

 1. Kompetence k učení
 2. Kompetence k řešení problémů
 3. Kompetenci komunikativní
 4. Kompetence sociální a personální
 5. Kompetence činností a občanské

Formy a metody vzdělávání

 • veškerá práce s dětmi vychází především z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi samotnými dětmi a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech je pak možné uspokojit potřeby a možnosti jednotlivých dětí,
 • maximálně se musíme přizpůsobit vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitostí jejich vývoje. Dále z konkrétních situací, možností jednotlivců a zájmů celé skupiny,
 • předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených přirozených a řízených aktivit, podle potřeb konkrétní skupiny,
 • specifickou formou je didakticky řízená činnost (přímo nebo nepřímo řízená), ve které je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení,
 • zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, odpočinkové činnosti a relaxaci.

Vzdělávací cíle

 • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení. Sportovní aktivity v podobě ranního cvičení jsou do činnosti tříd zařazovány denně (zdůvodní cvičení, pohybové hry, relaxační cvičení,
 • podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytváření citových vazeb, sebevědomí, empatie, sebedůvěry současně umět chránit si své soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí,
 • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení. Sportovní aktivity v podobě ranního cvičení jsou do činnosti tříd zařazovány denně (zdůvodní cvičení, pohybové hry, relaxační cvičení,
 • vytvářet základy estetických dovedností,
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev,
 • podporovat fantazii a tvořivost dítěte,
 • rozvíjet kladný vztah k přírodě, k místu, kde žijeme.

Výchova "Vzdělávání k lidství"

 • akceptovat dítě jako takové, jaké je, respektovat jeho přirození potřeby a rozvíjet jeho individuální schopnosti, učit se respektovat svobodu druhého,
 • empatie a nedirektivní výchova,
 • dát dítěti svobodu výběru činností, dostatek času, nenarušovat soustředění,
 • přístup k dítěti zakládat na pozitivních postojích,
 • méně může znamenat více,
 • vztah k přírodě, tradicím a k místu, kde žijeme,
 • umění říci ne,
 • kamarádské klima a komunikace,
 • četba a práce s knížkou - Celé Česko čte dětem,
 • koncepční práce s předškoláky.

Pedagogický sbor

 • Úzká spolupráce učitelek ve třídách a vedení MŠ
 • Společné plánování, řešení problémů
 • Sestavení projektů - koncepční záměry se budou také odvíjet od zájmu, rodičů, a jiných veřejných institucí - možnost společného vypracování projektu
 • Pravidelné organizování pedagogických a provozních porad (1x měsíčně)
 • Nabídka didaktického materiálu a literatury, absolvování seminářů Portál, NIV
 • Školní asistentky - od 1.9.2017
 • Podpora pracovního týmu - (DVPP) sebevzdělávání, účastí studia na odborných seminářích pořádaných OŠ MČ12, aj. /např. z oblasti zážitkové pedagogiky speciální pedagogiky a psychologie, ICT/ s ohledem na provozní zabezpečení chodu školky
 • vybavení MŠ ICT technikou

Spolupráce s rodiči

 • rodiče mají možnost podílet se na všech aktivitách v mateřské škole a sdružovat se ve Spolku rodičů,
 • ve vztahu mezi pedagogem a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství,
 • otevřené dveře jsou pro nás samozřejmé, rodiče mají možnost přímé účasti při činnostech dětí,
 • pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět,
 • rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit s různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.,
 • pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání,
 • vzájemná informovanost ve věci výchovy a vzdělávání dítěte je na denním pořádku,
 • snažíme se o dostatek informací pro rodiče v různých formách (vývěska, nástěnky, webové stránky, konzultační hodiny o dětech),
 • pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Provozní zaměstnanci nezasahují do výchovně - vzdělávací činnosti,
 • v kalendáři našich akcí jsou jak třídní akce, tak i akce celoškolní,
 • spolu s rodiči se vzájemně informujeme o zdravotním stavu dítěte a dbáme, aby děti, které projevují známky onemocnění, nebyly v kolektivu zdravých dětí,
 • s rodiči dbáme na osobní hygienu dětí, správné hygienické návyky a čištění zubů v MŠ i doma,
 • při nástupu nových dětí do mateřské školy je zavedena adaptační doba dle potřeb dítěte,
 • přímý kontakt učitelek a rodičů při přijímání a vyzvedávání dětí,
 • dobrou tradicí jsou Dny otevřených dveří pro všechny zájemce, schůzky s rodiči nově nastupujících dětí aj.,
 • mateřská škola nabízí rodičům screening předškoláků zaměřený na školní zralost,
 • rodiče spolupracují s učitelkami při zajišťování nejrůznějších akcí (zbytkový materiál pro činnost dědí aj.),
 • každoročně se učitelky, děti i rodiče setkávají při společném posezení v MŠ u vánočního stromečku, kde si kromě nadílky společně s dětmi zazpívají koledy a vzájemně ochutnají cukroví,
 • tradičně v květnu slavíme s maminkami Svátek matek,
 • v červnu se koná Zahradní slavnost a loučení s předškoláky spojená s pasováním předškoláků za účasti rodičů a veřejnosti, spinkání předškoláků ve školce
 • spolupráce při zajišťování výletů (z řady rodičů).

Další spolupráce

 • se zřizovatelem - pravidelná setkání se zástupci zřizovatele
 • se Základní školou TGM v Praze 12 a Základní školou K Dolům spolupracujeme při přípravě dětí na vstup do ZŠ
 • spolupráce s Městskou policií Praha 12 - bezpečnost na silnici, ukázka práce psů záchranářů apod.
 • s PPP Praha 12 - školní zralost dětí - screening předškoláků vždy v říjnu
 • s Městskou knihovnou v Praze 12, každoroční návštěva knihovny spojená s besedou pro předškoláky
 • s DDM Monet, Praha 12, akce pro děti, Sportovní dny Prahy 12
 • Profesionální hasiči - návštěva hasičů a hasičské techniky na jejich pracovišti, ukázka zásahu, možnost - vyzkoušet si jaké to je být hasičem