Cíle a vize pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bude mateřská škola postupovat podle Školního vzdělávacího programu "S Podsaďáčkem krok, do přírody skok".

Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 10 integrovaných bloků, které jsou děleny na témata, ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata - projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů.

Každá třída si k zvolenému integrovanému bloku vytváří projekty, podle teorie rozmanitých inteligencí (podle H. Gardnera), které rozvíjejí děti po všech stránkách. Rozvíjí se inteligence logicko-matematická, prostorová, verbální, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, intrapersonální a přírodní.

Projekty jsou realizovány hravou formou přiměřeně k věku a schopnostem dětí. Zahrnují jak individuální, tak i společnou činnost. Zařazeny jsou aktivity řízené i spontánní.

Důležitou složkou je hra. Děti při ní relaxují, navazují přirozeným a nenuceným způsobem komunikaci a přátelství s ostatními. Pomáhá jim se začleněním do kolektivu, hledat své místo mezi ostatními. Jejím prostřednictvím se učí spolupracovat, respektovat ostatní, tolerovat druhé. Hra rozvíjí fantazii, konstrukční dovednosti, jemnou motoriku. Prostřednictvím hry je možné překonávat překážky, poznávat zájmy dětí a rozvíjet je. Hra je proto velmi důležitou složkou každého dne.

Každé dítě je osobnost, kterou je potřeba rozvíjet. Cílem veškeré činnosti je proto navození příjemné atmosféry ve třídách, s pravidelným rytmem, která tvoří základ všeho dění.

Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu:

Seznámení → Prohloubení → Upevnění → Procvičení a rozšíření

Hlavní cíl předškolního vzdělávání

Cílem je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatné rozhodovat, umí vyjadřovat a prosazovat svoje názory a pocity.

Chceme vést dítě tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se dítě v MŠ cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Pestrá každodenní nabídka činností v dětech probouzí aktivní zájem o poznání a objevování všeho nového ve světě. Vytváření základů kompetencí je důležité pro další vývoj dítěte, jeho vzdělávání a celoživotní učení.

Klíčové kompetence

Předškolní výchova vede postupně k naplňování těchto klíčových kompetencí, na které je následně navazováno při vzdělávání v základní škole:

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problémů

3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální

5. kompetence činností a občanské

Formy a metody vzdělávání

 • veškerá práce s dětmi vychází především z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi samotnými dětmi a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech je pak možné uspokojit potřeby a možnosti jednotlivých dětí,
 • maximálně se musíme přizpůsobit vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitostí jejich vývoje. Dále z konkrétních situací, možností jednotlivců a zájmů celé skupiny,
 • předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených přirozených a řízených aktivit, podle potřeb konkrétní skupiny,
 • specifickou formou je didakticky řízená činnost (přímo nebo nepřímo řízená), ve které je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení,
 • zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, odpočinek a relaxaci.

Vzdělávací cíle

 • rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení,
 • podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací,
 • podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatii, sebevědomí a sebedůvěru, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí,
 • rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev,
 • vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků,
 • vytvářet základy estetických dovedností,
 • podporovat fantazii a tvořivost dítěte,
 • rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme.

Výchova "Vzdělávání v lidství"

 • akceptovat dítě takové, jaké je, respektovat jeho přirozené potřeby a rozvíjet jeho individuální schopnosti,
 • učit se respektovat svobodu druhého,
 • empatie a nedirektivní výchova,
 • dát dítěti svobodu výběru činnosti, dostatek času, nenarušovat soustředění a přístup k dítěti zakládat na pozitivních postojích, méně může znamenat více,
 • vztah k přírodě, tradicím a k místu, kde žiji,
 • umění říci ne,
 • kamarádské klima a komunikace,
 • četba a práce s knížkou - Celé Česko čte dětem
 • koncepční práce s předškoláky.

Sebevětší množství poznatků nezaručí dobrou přípravu do školy a pro život, jestliže bude dítě sociálně a citově nepřipravené. Naším cílem není pouze zprostředkovávat dětem nové poznatky, pro nás je toto poznávání prostředkem, tedy jednou z cest, jak učit děti poznávat sebe, druhé a okolní svět nejen svýma očima, ale i očima těch druhých. Cestou, jak rozvíjet pozornost, vnímání, fantazii, myšlení, citové vnímání, prožívání a vyrovnávat poznání s jejich citovým chápáním, je přizpůsobit denní režim v naší mateřské škole jejich potřebám.

Pedagogický sbor

 • Je plně kvalifikován a nadále se odborně vzdělává.
 • Úzká spolupráce učitelek ve třídách a vedení MŠ.
 • Společné plánování, řešení problémů.
 • Sestavení projektů - koncepční záměry se budou také odvíjet od zájmu rodičů a veřejných institucí - možnost společného vypracování projektu.
 • Pravidelné organizování pedagogických a provozních porad (1x měsíčně).
 • Ve třídách působí asistentky pedagoga a školní asistentky.
 • Podpora pracovního týmu - další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), sebevzdělávání, účast na odborných seminářích pořádaných OŠ MČ12, aj. (např. z oblasti zážitkové pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie, ICT) s ohledem na provozní zabezpečení chodu školy.

Spolupráce s rodiči

 • rodiče mají možnost podílet se na všech aktivitách v mateřské škole a sdružovat se ve Spolku rodičů,
 • ve vztahu mezi pedagogem a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Funkci spolupráce bychom chtěli i nadále budovat na základě partnerství s rodinou dítěte,
 • otevřené dveře jsou pro nás samozřejmé, rodiče mají možnost přímé účasti při činnostech dětí,
 • pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět, rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů apod.,
 • pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání, vzájemná informovanost ve věci výchovy a vzdělávání dítěte je na denním pořádku,
 • snažíme se o dostatek informací pro rodiče v různých formách (vývěska, nástěnky, webové stránky, konzultační hodiny o dětech),
 • pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Provozní zaměstnanci nezasahují do výchovně - vzdělávací činnosti,
 • v kalendáři našich akcí jsou jak třídní akce, tak i akce celoškolní,
 • spolu s rodiči se vzájemně informujeme o zdravotním stavu dítěte. Dbáme, aby děti, které projevují známky onemocnění, nebyly v kolektivu zdravých dětí. S rodiči dbáme na osobní hygienu dětí, správné hygienické návyky a čištění zubů v MŠ i doma,
 • při nástupu nových dětí do mateřské školy je zavedena adaptační doba dle potřeb dítěte,
 • je zajištěn přímý kontakt učitelek a rodičů při přijímání a vyzvedávání dětí,
 • dobrou tradicí jsou Dny otevřených dveří pro všechny zájemce, schůzky s rodiči nově nastupujících dětí aj.,
 • mateřská škola nabízí rodičům screening předškoláků zaměřený na školní zralost,
 • rodiče spolupracují s učitelkami při zajišťování nejrůznějších akcí,
 • každoročně se učitelky, děti i rodiče setkávají při společném posezení v MŠ u vánočního stromečku, kde si kromě nadílky společně s dětmi zazpívají koledy a vzájemně ochutnají cukroví. Setkávají se i na dalších společných akcích,
 • v červnu se koná Zahradní slavnost a loučení s předškoláky spojené s pasováním předškoláků za účasti rodičů i veřejnosti, a také spaní v MŠ.

Další spolupráce

 • se zřizovatelem - pravidelná setkání se zástupci zřizovatele
 • účast MŠ na pravidelné kulturní akci - "Vítání občánků" na Radnici MČ Prahy 12
 • KD Podskalák - děti připravují vystoupení pro tradiční příležitosti (např. Vánoce, Velikonoce), které zpestří svými rukodělnými výrobky (z papíru aj.)
 • se Základní školou K Dolům v Praze 12 a TGM - spolupracujeme při přípravě dětí na vstup do ZŠ, návštěvy předškoláků v 1. třídě - seznámení se s prostředím
 • spolupráce s Městskou policií Praha 12 - bezpečnost na silnici, ukázka práce psů záchranářů apod.
 • s PPP Praha 12 - školní zralost dětí - screening předškoláků vždy v říjnu
 • s SPC
 • s Husovou knihovnou v Praze 12 - každoroční návštěva knihovny spojená s besedou pro předškoláky
 • s DDM Monet, Praha 12 - akce pro děti
 • Sportovní dny Prahy 12
 • Požární stanice pro Prahu 12 a okolí - návštěva hasičů a hasičské techniky v MŠ

Každý měsíc se konají v naší MŠ divadelní představení.

Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

I v letošním školním roce se škola bude zaměřovat na téma ekologie. Jsme zapojeni v ekologickém projektu Mrkvička. V tomto projektu je zapojeno v současné době již více než 900 mateřských škol. Se školami si budeme vzájemně vyměňovat zkušenosti z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), sdílet nápady a novinky.

Nadále bude pokračovat úspěšná spolupráce s MŠ Hvězdička v projektu "Děti poznávají přírodu - vybudování inovativní přírodní učebny".

Děti budou pravidelně využívat interaktivní tabuli k různým aktivitám, zároveň může sloužit pro online vzdělávání předškoláků. Nově je naše MŠ vybavena robotickými hračkami - Bee-boty a elektronickými tužkami z edice Kouzelné čtení od Albi.

Od tohoto školního roku se zapojíme do projektu Se Sokolem do života - podporována tak bude pohybová průprava dětí, projekt je určen pro děti od 3 do 6 let.

V naší MŠ se věnujeme i dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Praktikujeme koadaptační princip - navzájem se obohacujeme. Pro děti s OMJ máme asistenta pedagoga, který se jim individuálně a intenzivně věnuje.

Pokračujeme v programu "Celé Česko čte dětem".

Kroužek Plavání zajišťuje MŠ v doprovodu pg. pracovníka s agenturou.

Mateřská škola nabízí rozmanité kroužky - Angličtinu, Sporťáček, Jógu, Taneční kroužek... .