Aktuality pro rodiče

aktuální je vždy nástěnka v MŠ, na web jsou informace vkládány dle časových možností vedení a administrátora


Přejeme krásné ráno a těšíme se ven! :) (14.5.24)


Revitalizace zahrady je dokončená (25.4.2024)

Zahrada je již finálně dokončena a předána k užívání, kromě nových dřevěných prvků se děti mohou těšit i na mlhoviště "velrybu" nebo venkovní pítko pro osvěžení nejen v letních dnech. Další fotografie najdete ZDE.


Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu, školní rok 2023–2024

Letní provoz je zajištěn následujícím způsobem:

15. 7. – 28. 7. 2024

 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Pejevové 3135/34
 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Platónova 3288/28
 • Mateřská škola Palmetová, součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Palmetová 2159/3

29. 7. – 11. 8. 2024

 • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, 143 00 Praha 4 – Modřany, Levského 3203/19
 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Liškova 636/10
 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Zárubova 952/10

Dostatečná kapacita škol je zajištěna.

Informace k zápisu: Bude otevřen elektronický předzápis v období 1. března až 31. března 2024 na webu www.elektronickypredzapis.cz. V něm zákonní zástupci, na základě výzvy své mateřské školy, zapíší konkrétní termíny, ve kterých budou jejich děti využívat letní provoz. Na základě této přihlášky budou mít zajištěno místo v letním provozu bez určení konkrétní mateřské školy. Zápis do letního provozu proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2024 od 13:00 do 17:00 hodin. Zákonní zástupci si vyzvednou ve své škole kopii evidenčního listu dítěte a podají žádost o přijetí do náhradního provozu ve své mateřské škole. Tehdy obdrží údaje k platbě za letní provoz. Platbu (hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech) je nutno uhradit v plné výši do 10 pracovních dnů od zápisu a musí být identifikovatelná. Pokud škola nedostane 11. pracovní den po zápisu potvrzení o platbě/platbu na účet, dítě se považuje za odhlášené z letního provozu. Platbu za školné nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku, platí pouze stravné.

V případě neodhlášení dítěte do začátku turnusu dané MŠ platba není vratná. Závěrečné vyúčtování se bude realizovat během září následujícího školního roku.

Příměstské tábory

Vzhledem ke zkušenosti z loňského roku MČ Praha 12 zajistila i alternativní zajištění letních prázdnin v období, kdy není realizován letní provoz mateřských škol. Jedná se konkrétně o tyto aktivity:

8. 7. – 12. 7. 2024; 12. 8. – 16. 8. 2024 a 19. 8. – 23. 8. 2024

Příměstské tábory budou připraveny v objektu MŠ Urbánkova. Cena příměstského tábora je 1050 Kč/týden za 1 dítě.

U všech těchto alternativ je zajištěna strava a celodenní program. Uváděná zvýhodněná cena se týká pouze dětí, které navštěvovaly v daném školním roce některou z MŠ zřizovanou MČ Praha 12, což rodiče potvrdí u zápisu na formuláři čestného prohlášení. Bližší informace v tomto odkazu.

Zodpovídá: Ing. Jiří Melichar MČ Praha 12


Zápis do MŠ pro rok 2024/2025 - elektronický předzápis

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Aplikace pro předzápis bude otevřena od 2.4. 2024 do 13.5.2024.

Odevzdávání vytištěných a lékařem potvrzených přihlášek do MŠ: 14.5. 2024 a 15.5. 2024 od 13:00 do 17:00 hod.


Mgr. Daniela Veselá

ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu 

Školní rok 2023 - 2024


PF 2024Dotační program " Potravinová pomoc dětem - Hlavní město Praha " (25.10.2023)

Vážení rodiče, 

dovolujeme si Vás informovat, že Hlavní město Praha, prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu, vyhlašuje dotační program " Potravinová pomoc dětem- Hlavní město Praha" pro období 1.1.2024 – 31.8.2025.

Podrobnější informace o podmínkách dotačního programu naleznete na úřední desce a webových stránkách HMP – viz níže uvedené odkazy.

https://www.prahaskolska.eu/mhmp-post/potravinova-pomoc-detem-hlavni-mesto-praha/

https://eud.praha.eu/pub/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BQQNCQO%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BQQNCQO/vyhlaseni_DOT_obedy_MPSV_10_2023.pdf

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace/účelového neinvestičního příspěvku (dále jen "Žádost") ve lhůtě: od 16. 11. do 30. 11. 2023, do 12:00 hodin.

Dotazy lze zasílat e-mailem na níže uvedený kontakt, s jasným označením Programu, kterého se dotaz týká. Po předchozí telefonické dohodě je možné poskytování i osobních konzultací.

Ilona Kumžáková Richterová, tel. 236 00 5294, e-mail: ilona.kumzakova.richterova@praha.eu


Vyšetření školní zralosti dětí (23.10.)

Informace k vyšetření školní zralosti od Pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 11 a 12.


Poděkování (18.10.2023)

Děkujeme Adélce Albrechtové za hračky do MŠ!


Informace ke stavu zahrady (21.9.2023)

Vážení rodiče,

vzhledem k častým dotazům, které se týkají úpravy zahrady naší mateřské školy, umisťujeme na webové stránky informace týkající se těchto úprav.

Dne 19.9. Rada městské části schválila Dohodu o ukončení smlouvy o dílo SML 2023/206 s dodavatelem MESSA INVEST s.r.o., který stavbu zahrady v rozporu se smlouvou nedokončil. Smlouva je volně přístupná v registru smluv v souladu se zákonem.

Kontrolní dny stavby za účasti zhotovitele byly dne 18. 7., 7. 8., 16. 8. a 4. 9. Během realizace byla zhotoviteli zaslána řada e-mailů, včetně datových zpráv, upozorňujících na termín dokončení stavby a upozornění na uplatnění smluvních sankcí. Bohužel to nebylo zhotovitelem respektováno a v souladu se smlouvou byla proto se společností uzavřena Dohoda o ukončení smlouvy o dílo. V rámci této dohody MČ Praha 12 uplatnila smluvní pokutu a dále byly nárokovány náklady na vyklizení staveniště. Uzavřením dohody tak vznikla možnost MČ Praha 12 zahájit nové zadávací řízení. Toto řízení bylo dne 20. 09. 2023 vyhlášeno.

Věřte, že je pro nás tato situace velmi komplikovaná. Městská část Praha 12 jako řádný hospodář vyhlásila původní zakázku včas a okamžitě uzavřela smlouvu o dílo.

Uděláme maximu, aby realizace proběhla a děti měly novou zahradu a herní prvky ještě v tomto roce.

Mgr. Daniela Veselá ve spolupráci s Odborem školství


Balíček pomoci na školní rok 2023/2024 

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023–2024.


Milé děti, vážení rodiče,

za celý kolektiv naší mateřské školy Vám přeji příjemné zahájení nových školních dní.

Věřím, že nás čekají krásné dny plné radosti, pohody, tvoření a společných zážitků!

Mgr. Daniela Veselá, ředitelkaKrásné prázdniny!

Milé děti a rodiče,

celý kolektiv mateřské školky Vám přeje krásné prázdniny plné sluníčka a nezapomenutelných zážitků!

Těšíme se na Vás zase v září, našim předškolákům přejeme úspěšný nástup do první třídy.

MŠ Podsaďáček :)


Schůzka s rodiči nově přijatých dětí + vydávání rozhodnutí

Vážení rodiče, zveme Vás na schůzku nově přijatých dětí + vydávání rozhodnutí, která se uskuteční v naší MŠ dne 12.6.2023 v 16.00 hod.

Veškeré informace Vám zodpovíme na místě.

Seznam přijatých dětí najdete ke stažení na úvodní straně.

MŠ Podsaďáček


Den dětí letos na VOSE

Městská část Praha 12 si pro Vás připravila další akci plnou hudby, sportu a zábavy. Již za necelý měsíc, 3. června, se spolu potkáme ve 14:00 ve volnočasovém areál VOSA, kde budeme tancovat, zpívat, malovat na obličej, plést copánky, sportovat a připraveno bude mnoho a mnoho dalších aktivit. Na podiu zazpívají Čiperkové a nebude chybět náš místní a všemi oblíbený kouzelník MAGIC Soukup. (zdroj: https://www.praha12.cz/den-deti-letos-na-vose/d-97182)


Zápis pro děti z Ukrajiny (9.5.2023)

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou proběhnou ve zvláštním termínu, a to 6.6.2023.


Elektronický předzápis 2023/2024

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní.

Termín předzápisu do MŠ bude přístupný od 3. 4. 2023 do 9. 5. 2023.


Kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.


HARMONOGRAM AKCÍ - 2. pololetí 2023 (5.2.2023)

ÚNOR

 • 7.2. Knihovna Modřany - předškoláci - Motýlci
 • 10.2. DDM - Sportovní den - Žížalky, Včelky, Berušky
 • 14.2. Knihovna Modřany - Housenky
 • 15.2. Království železnic - 1.skupina - Motýlci
 • 16.2. Divadlo v MŠ
 • 21.2. Hasiči - 2.skupina - Motýlci
 • 22.2. Království železnic - 2.skupina - Housenky
 • 23.2. Karneval v MŠ

BŘEZEN

 • 3.3. DDM - Sportovní den - Housenky a Motýlci
 • 6.3. - 10.3. Lyžování
 • 21.3. - Plavání - začíná 2. pololetí
 • 23.3. Šel zahradník
 • 29.3. Pan Kravata (kouzelník)

DUBEN

 • 20.4. DDM - Sovy 
 • 27.4. S Bédínkem na vodě

KVĚTEN 

 • 3.5. PČR - ukázka práce psovoda
 • 11.5. DDM - Mláďata
 • 24.5. Námořnická pohádka
 • 25.5. Celodenní výlet

ČERVEN 

 • 1.6. Den dětí - soutěže - MŠ
 • 6.6. Fotografování dětí v MŠ 
 • 13.6. Pasování předškoláků

HRAVÉ INLINE

 • květen/červen 2023 - areál Na Korunce Běchovice
 • výjezdový kurz in-line bruslení pro děti od 4 let pořádaný ve spolupráci s Vaší MŠ/ZŠ
 • přihlašujte se pomocí on-line systému na www.hraveinline.cz od 2.2. - 28.2.2023
 • cena 2.600 Kč

NÁHRADNÍ PROVOZ MŠ - VÁNOCE 2022

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12

 • sídlo: Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany
 • ve dnech 27. 12. až 29. 12. od 7:00 do 17:00 hodin,
 • 30. 12. 2022 od 7:00 do 13:00 hodin

Kontakt: 

 • telefon 241 773 169, 607 509 415, 777 950 374
 • e-mail: reditelka@mspodsady.cz

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v MŠ Podsaďáček ve čtvrtek 24. 11. 2022 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.

Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech a hodinách bude docházet do mateřské školy), a uhradí stravné.

Od 2. 1. 2023 budou v provozu všechny mateřské školy.


VÁNOČNÍ STROM (9.11.2022)

Městská část Prahy 12 pořádá

27. 11. 2022 na Sofijském náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromu, u kterého budou zpívat Vaše děti. Vystupovat bude i zpěvák Kamil Střihavka.

Srdečně Vás všechny zveme.


Provoz školky do 30.8.2022

Vážení rodiče,

od 29.08.2022 jsme v provozu. Počítáme s nahlášenými dětmi.

Pro nově nastupující děti začíná školní rok 2022/2023 ve čtvrtek 01.09.2022.

Děti si přinesou vlastní kapsář na oblečení, náhradní oblečení, bačkory, pyžamo, plyšáka na spaní (který bude zůstávat v MŠ). Všechny osobní věci dítěte je potřeba podepsat.

Informace o zařazení dětí do jednotlivých tříd budou vyvěšeny u vstupu do MŠ 1.9.2022.

Informační třídní schůzka rodičů se bude konat v jednotlivých třídách dne 7.9.2022 od 16 hod.


Adaptační skupina a další informace (děti z UA)


Video prohlídka naší školky (9.5.2022)

Nové video naleznete pod odkazem ZDE.


Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu (21.4.2022)

Podrobné informace naleznete v letáku níže.


Elektronický předzápis 2022/2023

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Aktuální informace k zápis najdete na samostatné stránce:


! Karanténa - třída Housenky a Motýlci ! (10.2.2022)

Třída Housenky a Motýlci je do 11.2.2022 (včetně) v karanténě, a to z nařízení KHS, z důvodu covid pozitivní osoby. Čerpání krizového ošetřovného najdete ZDE.


! Karanténa - část třídy Housenky ! (23.1.2022)

Karanténa části třídy Housenek do 26.1.2022 (včetně) z důvodu kontaktu s covid pozitivní osobou. Čerpání krizového ošetřovného najdete ZDE.


! Karanténa - třída Housenky a Motýlci ! (5.1.2022)

Třída Housenky a Motýlci je od 4. do 11.1.2022 (včetně) v karanténě, a to z nařízení KHS, z důvodu covid pozitivní osoby. Bližší informace naleznete v odkazu níže.


PF 2022


! Karanténa - třída Berušek a část Žížalek ! (23.12.21)

Třída Berušky a část Žížalek je od 20. do 27.12.2021 (včetně) v karanténě, a to z nařízení KHS, z důvodu covid pozitivní osoby. Bližší informace naleznete v odkazu níže. 


! Karanténa - třída Včelky a část Žížalek ! (19.12.21)

Třída Včelky a část Žížalek je od 17. do 24.12.2021 (včetně) v karanténě, a to z nařízení KHS, z důvodu covid pozitivní osoby. Bližší informace naleznete v odkazu níže.


! Karanténa - třída Motýlci ! (6.12.21)

Třída Motýlci je od 3. do 10.12.2021 (včetně) v karanténě, a to z nařízení KHS, z důvodu covid pozitivního dítěte. Bližší informace naleznete v odkazu níže.


! Karanténa - aktualizace ! (15.11.21, akt. 16.11.21, akt. 18.11.21)

Z mimořádných důvodů výskytu Covid-19 byla dne 12.11.2021 uzavřena třída Včelky a část třídy Žížalky. Karanténa v těchto třídách bude trvat do 18.11.2021. Pravděpodobně nebudeme moci otevřít z provozních důvodů tuto třídu ani 19.11.2021. O dalším vývoji Vás budeme informovat prostřednictví hromadné sms. 

Informace pro rodiče dětí ze třídy Včelky a části Žížalek, které nejsou v karanténě (z důvodu, že nebyly v kontaktu s Covid-pozitivní osobou): MŠ Vám na požádání vystaví potvrzení o uzavření třídy.

Dne 19.11.2021 se otevírá třída Včelky a část Žížalek. Přijít mohou děti, které podstoupily test s negativním výsledkem. Děti, které test nepodstoupily, mohou přijít až dne 26.11.2021. 


! Karanténa ! (12.11.21)

Z mimořádných důvodů výskytu Covid-19 byla dne 12.11.2021 uzavřena třída Včelky a část třídy Žížalky. Karanténa v těchto třídách bude trvat minimálně do 16.11.2021. O dalším vývoji Vás budeme informovat prostřednictví hromadné sms.


Pozastavení akcí (3.11.21)

Od 2.11.2021 až do odvolání jsou pozastaveny hromadné školní akce a kroužky, při kterých není možno dodržet homogenitu tříd. 


NÁHRADNÍ PROVOZ MŠ

VÁNOCE 2021

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 zajišťuje

Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12

sídlo: Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

ve dnech 27. 12. až 30. 12 od 7:00 do 17:00 hodin,
31. 12. 2021 od 7:00 do 13:00 hodin


Kontakt: telefon 241 773 169, 607 509 415, 777 950 374, e-mail: reditelka@mspodsady.cz

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě

v MŠ Podsaďáček ve středu 24. 11. 2021 v době od 13:00 do 17:00 hodin.

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.

Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech a hodinách bude docházet do mateřské školy), a uhradí stravné.

Od 3. 1. 2022 budou v provozu všechny mateřské školy.


Nové akce (22.10.21, akt. 24.10.21)

listopad

 • 5.11., Lezení na Smíchově (horní patro)
 • 8.11. od 10:00, Grafomotorika pro předškoláky
 • 10.11. od 9:30, Logopedická depistáž pro předškoláky
 • 11.11. od 9:45, Sportovní dopoledne (spodní patro)
 • 25.11. od 9:45, Sportovní dopoledne (horní patro)

prosinec

 • 2.12. od 9:00, Oční screening

Soutěž Příroda kolem nás (19.10.21)

Milí rodiče,

Národní park Podyjí vyhlašuje 22. ročník soutěže Příroda kolem nás. Tématem jsou kresby, grafiky či malby s motivem přírody. Do konce roku 2021 nám můžete přinést výtvory Vašich dětí a my je hromadně zašleme na Správu Národního parku Podyjí. 

Více informací zde: https://www.nppodyji.cz/prirodakolemnas22


Nové stránky Spolku rodičů (18.10.21)

Nové stránky Spolku rodičů najdete na webu:Den s Afrikou a fotografování (16.10.21)

Afrika - země plná překvapení

Povídání o Africe, děti si zazpívají, zabubnují, zatančí a dozví se spoustu zajímavostí o starém africkém kontinentu. "Sněží v Africe? Jaká je nejvyšší teplota přes den? Rostou v Africe houby? Mají v Africe koloběžky?" A další otázky, děti se mohou ptát na vše, co je zajímá.

 • 4.11. v 9:00, Naučný program Afrika (mladší děti)
 • 4.11. v 10:00, Naučný program Afrika (starší děti)

Děkujeme Spolku rodičů za zajištění! :)

Fotografování

 • 3.11. od 8:30


Kurz lyžování (5.10.21)

Ve svých kmenových třídách se budou děti předběžně přihlašovat na kurz lyžování. 

Kurz je určen pro děti starší 4 let. 

Podzimní jarmark na zahradě školky (24.9.21)

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a další příbuzné na PODZIMNÍ JARMARK, který se bude konat dne 6.10. od 16 hodin, na zahradě školky. Na místě se budete moct občerstvit a zakoupit si výrobky dětí, děti pak za vybrané peníze navštíví kino.

Těšíme se na vás! 

Spolek rodičů, paní učitelky a děti :)

Nový školní rok 2021/22 (28.8.21)

Vážení rodiče, milé děti,

dne 1. září se na Vás již těšíme! U vstupu do MŠ budete nasměrováni do svých kmenových tříd, kde se Vás ujmou paní učitelky. V souladu s naším novým vzdělávacím programem jsou třídy tematicky přejmenované, věříme, že se Vám i nové značky budou líbit.

Třídní schůzky:

 • 8.9. od 16.00, ve kmenových třídách

V současné době Vás prosíme, dle aktuálních informací, o nošení respirátorů (rodiče), dětí se tato povinnost netýká, a používání dezinfekce (při vstupu do MŠ).


Červnové akce v Podsaďáčku (4.6.21)

Děkujeme Spolku rodičů za zajištění červnových akcí:

 • 8.6. od 10.00, Klaun, zahrada MŠ
 • 16.6.od 16.00, Pasování předškoláků, zahrada MŠ
 • 24.6. od 10.00, Mláďátka, zahrada MŠ

Minizahrádky v Podsaďáčku (28.5.21)

V rámci enviromentální výchovy si každá třída vysadila truhlík s bylinkami, rajčaty a salátem. Děti o rostliny s nadšením pečují a sledují, jak se jim daří. Těšíme se na první plody! :)

Projekt "Mrkvička" (14.5.21)

MŠ Podsaďáček klade velký důraz na environmentální výchovu. Přejeme si, aby si děti vytvořily kladný vztah k naší Zemi a již v raném věku se naučily o ni pečovat a přispívat svým chováním k udržitelnosti a ochraně klimatu.

Naše mateřská škola se proto zapojila do projektu "Mrkvička".

V tomto projektu je zapojeno v současné době již více než 900 mateřských škol. S danými školami si budeme vzájemně vyměňovat zkušenosti z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), sdílet nápady a novinky.

Děti poznávají přírodu (12.5.21)

Naše MŠ je nově partnerskou školou MŠ Hvězdička v Praze 12 v projektu "Děti poznávají přírodu - vybudování inovativní přírodní učebny".

V rámci tohoto projektu se do MŠ Hvězdička přijdeme inspirovat, jak vypadá "Jaro, léto i podzim v přírodní zahradě" - zahradu budou děti poznávat všemi smysly, vyzkouší si, jak voní bylinky, ochutnají ovoce a zeleninu, poznají koloběh vody v přírodě...

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu školní rok 2020 - 2021 (28.4.21)

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1. 7. 2021 a končí 22. 8. 2021. Od 23. 8. 2021  budou v provozu všechny mateřské školy.

Letní provoz bude organizován pouze v případě, že to umožní aktuální epidemiologická situace!

ČERVENEC

1. 7. - 11. 7. 2021

 • Mateřská škola Hasova, součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Hasova 3094/3

12. 7. - 25. 7. 2021

 • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Levského 3203/19
 • Mateřská škola Palmetová, součást Základní školy a mateřské školy K Dolům v Praze 12, 43 00 Praha 4 - Modřany, Palmetová 2159/3

SRPEN

26. 7. - 8. 8. 2021

 • Mateřská škola Smolkova, součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12, 142 00 Praha 4 - Kamýk, Smolkova 579/1
 • Mateřská škola Jahůdka v Praze 12, 142 00 Praha 4 - Modřany, Krouzova 3036/10

9. 8. - 22. 8. 2021

 • Mateřská škola Tyršovka v Praze 12, 143 00 Praha 4 - Modřany, Lysinská184/45

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, si vyzvednou ve své škole kopii evidenčního listu dítěte a podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:

 • 26. 5. - 27. 5. 2021 od 13 do 17 hodin.

Zároveň zaplatí v této mateřské škole úplatu za předškolní vzdělávání, která je stanovena v souladu s ustanovením školského zákona a prováděcími právními předpisy.

Upozornění:

 • Do každé MŠ s náhradním provozem je nutné přihlásit dítě zvlášť a uhradit zde úplatu za předškolní vzdělávání.

Elektronický předzápis 2021/2022 (6.4.21)

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Aktuální informace k zápis najdete na samostatné stránce:

MŠ Podsaďáček 

Pracovní listy pro předškoláky (1.4.21)

Pracovní listy pro předškoláky si prosíme stáhněte níže, vypracované úkoly archivujte, děti je odevzdají při znovuotevření MŠ.

 • Pracovní listy 1.4.2021: ZDE

Velikonoční stezka

Milí rodiče a děti, 

připravili jsme si pro Vás "Velikonoční stezku zajíčka Hopsálka". Čeká na Vás mnoho zajímavých úkolů a odnesete si i nějakou tu odměnu. Navíc si doma můžete ozdobit své vlastní velikonoční vajíčko a pověsit ho na "Velikonoční strom", který potkáte na cestě stezkou v parku Na Zvonici do 9.4.2021. V příloze najdete potřebné pokyny pro plnění stezky. Doufáme, že se Vám naše "Velikonoční stezka zajíčka Hopsálka" bude líbit a že se brzy všichni znovu shledáme ve školce. 

MŠ Podsaďáček

Pracovní listy pro předškoláky (26.3.21)

Pracovní listy pro předškoláky si prosíme stáhněte níže, vypracované úkoly archivujte, děti je odevzdají při znovuotevření MŠ.

 • Pracovní listy 26.3.2021: ZDE (klik na PDF, stáhnout rychle, zavřít okno - ukáže se možnost stáhnout pomalu zdarma)

Informace z MŠMT (22.3.21)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE) o do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.
 • Více info viz PDF níže.

EduCoffee a nové pracovní listy (17.3.21)

MAP Praha 12 vás zve na EduCoffee, na kterém nám Martina Simonidesová z grafomotorické poradny popíše vývoj dětského grafického projevu a specifika jednotlivých období.

EduCoffee se bude konat ON-LINE, 23. 3. 2021 OD 17:00 - 19:00 hodin.

Více informací naleznete ZDE.

Pracovní listy pro předškoláky

Pracovní listy 17.3.2021: ZDE (klik na PDF, stáhnout rychle, zavřít okno - ukáže se možnost stáhnout pomalu zdarma)


Projekt "Rozkvetlý plot" (10.3.21)

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého.

Proto jsme si pro Vás a hlavně pro Vaše - naše děti dovolili připravit projekt "Rozkvetlý plot" v MŠ Podsaďáček.

Pokud budete mít chvíli, můžete s dětmi vyrobit kytičku např. z PET víček (viz fotopostup níže). Využijte pak krásného počasí a vyrazte i s kytičkou na procházku kolem naší školky, kde ji připevníte na náš "Rozkvetlý plot", kde na Vás čekají ještě další drobné aktivity.

Těšíme se na Vaše výtvory. Vaše paní učitelky ☺

Pracovní listy pro předškoláky (1.3.21, akt. 5.3.21)

Pracovní listy pro předškoláky si prosíme stáhněte níže, vypracované úkoly archivujte, děti je odevzdají při znovuotevření MŠ.

Pracovní listy 1.3.2021: ZDE (klik na PDF, stáhnout rychle, zavřít okno - ukáže se možnost stáhnout pomalu zdarma)

Pracovní listy 5.3.2021: ZDE

ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

usnesením vlády č. 200 ze dne 26.2.2021 jsou provozy mateřských škol uzavřeny od 1.3.2021, a to na dobu 3 týdnů.

Informace o ošetřovném, naleznete na webu ČSSZ (škola již potvrzení nevystavuje):

Pro předškoláky bude vzdělávání zajištěno distančním způsobem, formou pracovních listů a úkolů. Úkoly jsou pro ně povinné a děti je zhotovené odevzdají při znovuotevření mateřské školy.

Po dobu uzavření mateřské školy se přepočte alikvotní část školného, přeplatek bude vrácen na účet.

V případě dotazů kontaktujte školku prosím emailem.

V Praze dne 28. 2. 2021,

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Aktuální situace tříd (19.2.21)

Vážení rodiče,

bohužel z důvodu pokračující nemoci učitelek ještě není možné otevřít třídy Notička, Koťata a Beruška od 22.2.2021.  

O dalším vývoji situace budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení. 

MŠ Podsaďáček

Informace pro rodiče (17.2.21, akt. 18.2.21)

Vážení rodiče,

je nám líto, ale složitý a hlavně nepředvídatelný zdravotní stav našich učitelek bohužel zatím neumožňuje avizované otevření sběrné třídy. Jakmile se situace zlepší, budeme informovat formou hromadné SMS či telefonicky. 

V MŠ probíhá pravidelně povinná dezinfekce všech prostor a povrchů a jsou dodržována nejpřísnější hygienická pravidla. Snažíme se chránit jak děti, tak naše zaměstnance.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, pochopení a spolupráci,

S přátelským pozdravem

Mgr. Daniela Veselá

Informativní e-mail hygiena - karanténa Notička, Beruška, Medvědi (8.2.21)

Vážená paní ředitelko,

Dne 28. a 29.1. 2021 byly paní učitelky a děti Vaší školky (třída Notička) v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 7. 2. a 8. 2021.

 • Z důvodu nově zjištěné pozitivně testované osoby ve třídě Notička, která byla přítomna ještě v pondělí 1. 2. 2021, byly epidemiologickým šetřením u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 11. 2. 2021 dle posledního dne rizikového kontaktu s nově pozitivně testovanou osobou.
 • Z důvodu nově zjištěného případu Covid-19 v kolektivu třídy Notička mateřské školy je tedy potřeba dodržovat domácí karanténu do 11. 2. 2021 a znovu absolvovat odběr - vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Dne 27. a 28.1. 2021 byly paní učitelky a děti Vaší školky (třída Berušky) v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 6. 2. a 7. 2. 2021.

Dne 28.1., 29.1. a 1.2. 2021 byly paní učitelky a děti Vaší školky (třída Medvídci) v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u Vámi zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 7. 2., 8.2. a 11.2. 2021 - dle posledního kontaktu s nemocnou osobou.

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí (po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).


V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.), se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:

Pokud je v době do 90 dnů od ukončení izolace po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění.

V případě že se karanténa z důvodu nového případu v kolektivech prodlužuje (nebo i v domácnosti) např. o 2 či 3 dny nebo i víc dnů -

První odběr se provádí standardně 5.-7. den od posledního kontaktu (nejdéle 10. den), pokud je zjištěn nový případ = nový odběr 5.-7. den od posledního kontaktu.


Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě. 
Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/


Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Vážená paní ředitelko, z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedla jako rizikový kontakt.
Prostory školy je potřeba důkladně dezinfikovat dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Bc. Kateřina Malinová

RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

ROZHODNUTÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ PODSAĎÁČEK (1.2.21, akt. 3.2.21)

Vážení rodiče, 

MŠ Podsaďáček je uzavřena dne 2.2. 2021 z rozhodnutí ředitelky školy po projednání se zřizovatelem na základě rozhodnutí Rady městské části č. R-89-003-20. Od 3.2. do 11.2. je škola uzavřena na základě rozhodnutí KHS.

V Praze dne 1. 2. 2021, Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Karanténní opatření - třída Koťata (29.1.21)

Na základě nahlášení byla paní učitelka třídy Koťata v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní, pozitivita se potvrdila i u paní učitelky.  HSHMP rozhodl o karanténě ve třidě KOŤATA do 6. 2. 2021.

PF 2021

Vážení rodiče, milé děti!

Je mi opět ctí Vám popřát krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v novém roce. Dětem pak krásnou nadílku, věřte mi, všechny byly hodné! :)

Tento rok nepatřil k těm jednoduchým, proto Vám - rodičům a celému kolektivu MŠ, chci také ze srdce poděkovat za ohleduplnost, toleranci, pomoc a celkový přístup v situaci, kdy se už od března letošního roku potýkáme s virem, který zasáhl do běžného života nás všech.

Těšíme se na Vás v novém roce 2021!

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Zpěváčci z naší školky (15.12.20)

Vážení rodiče, 

dovolíme si citovat z včerejšího vydání na webu Prahy 12: "A ještě jedna informace na konec - pokud si do svého telefonu načtete přiložený QR kód potěší Vás milé vánoční a novoroční přání, které spolu se svou učitelkou nazpívaly děti z MŠ Podsaďáček."

Pokud Váš telefon QR kód načíst neumí, nevadí, poslechněte si přáníčko tady :)

Vpravo najdete příspěvek z FB skupiny od spolku Duha Střelka - Putování za Vánoční hvězdou s podtitulem "Lucie noci upije a dne nepřidá".

Jsme moc rádi, že "hlasem" letošního přáníčka byly právě děti z naší mateřské školy! 

Kolektiv MŠ

Mikulášská bojovka a nadílka (7.12.20)

Velice děkujeme rodičům ze Spolku rodičů, kteří s námi dne 4. 12. spolupracovali na této akci. Měla mimořádný úspěch a všechny děti byly nadšené.

Mikulášská bojovka probíhala v parku Zvonice, zajišťovaly ji naše paní učitelky, které na stanovištích plnily s dětmi "bojovkové" úkoly. Do kostýmů Mikuláše, čertů i andělů se převlékli rodiče ze Spolku a děti pak odměnili nadílkou.

Kolektiv MŠ

NÁHRADNÍ PROVOZ MŠ

Vánoce 2020

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 bude zajištěn v objektu

Mateřské školy Podsaďáček v Praze 12

sídlo: Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

ve dnech 28. 12. až 30. 12 od 7:00 do 17:00 hodin,
31. 12. 2020 od 7:00 do 13:00 hodin

Kontakt na mateřskou školu:

 • telefon: 241 773 169, 774 064 421
 • e-mail: reditelka@mspodsady.cz.

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v Mateřské škole Podsaďáček ve středu 25. 11. 2020 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.

Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech bude docházet a délku pobytu dítěte v mateřské škole), a uhradí stravné.

Od 4. 1. 2021 budou v provozu všechny mateřské školy.

Obnovení kroužků (3.11.20)

Vážení rodiče,

přestože náš pedagogický sbor ještě není s ohledem na aktuální situaci kompletní, rozhodli jsme se opět od listopadu zavést následující kroužky:

 • angličtina
 • sportovní kroužek
 • taneční kroužek
 • jóga

Maximálně se snažíme dodržovat preventivní hygienická opatření spojená s COVID-19, pokud by se situace zhoršila, budeme na ni reagovat. Plavání se až do odvolání nebude konat, z důvodu uzavření plaveckého bazénu.

Věříme, že děti obnovené kroužky potěší. Přejeme pevné zdraví!

Kolektiv MŠ

Prodloužení karantény ve třídě Pastelka (19.10.20)

Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivního případu ve třídě Pastelka se u Vámi zaslaných blízkých kontaktů (personálu a dětí z této třídy), které byly ve školce dne 12. 10. 2020 prodlužuje karanténa do 22. 10. 2020 včetně bez dalšího testování, pokud děti absolvovaly PCR test s negativním výsledkem a nemají žádné příznaky, nebo bez provedení testu v případě asymptomatických osob 14 dní od posledního kontaktu (dle přítomnosti v MŠ).

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům dětí, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Bc. Kateřina Malinová

RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Karanténní opatření - třída Medvědi (16.10.20)

Na základě hlášení byli dne 9. 10. 2020 děti a učitelé třídy Medvědi v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 19. 10. 2020.

Karanténní opatření aktuálně zahrnují: vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:

https://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

https://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

Prostory školy je potřeba dezinfikovat virucidními prostředky.

Mgr. KATEŘINA JEDLIČKOVÁ

ODBORNÝ RADA ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

Karanténní opatření - třída Pastelka (14.10.20)

Na základě nahlášení byli dne 7. 10. 2020 děti a učitelé třídy Pastelka v kontaktu s osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u zaslaných kontaktů shledány důvody pro karanténní opatření do 17. 10. 2020.

Karanténní opatření zahrnují: v současné době vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z 10. dne karantény bude negativní, karanténa končí, bez potvrzení od lékaře nastupuje zpět do školy/zaměstnání. V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, se karanténní opatření asymptomatických osob ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Seznam odběrových míst: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci, nechodí se na nákupy ani jinam.

Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: https://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu...), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informací o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví obvodní lékař elektronicky, na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce.

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení osobám, které jste uvedl/a jako rizikový kontakt.

Aktuální informace pro školy a školská zařízení naleznete také na našem webu:

https://www.hygpraha.cz/obsah/covid-19-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni_519_1.html

Z důvodu včasného zabránění dalšího šíření infekce COVID-19 ve společnosti Vás žádám o předání tohoto sdělení zákonným zástupcům žáků, které jste uvedla jako rizikový kontakt.

Děkuji za spolupráci,

Bc. Kateřina Malinová

RADA ODDĚLENÍ HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH

INFORMACE PRO RODIČE (2020/21)

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 bude zahájen dne 1.9. 2020 v 6:30 hod.

Prosíme o ranní příchody nejpozději do 8:15, poté se MŠ zamyká.

Rozdělení dětí do tříd naleznete na nástěnce u vchodu do MŠ. Provozní personál vám bude u vchodu k dispozici.

Koťata mají samostatný vchod z boku budovy.

Děkujeme a těšíme se v novém školním roce!

Kolektiv MŠ


Přání pro děti a rodiče

Za celý kolektiv naší mateřské školy Podsaďáček Vám, milé děti a vážení rodiče, přejeme krásné a slunečné léto, dostatek odpočinku a hodně nové energie pro školní rok 2020/2021.

Zaměstnanci MŠ

Projekt revitalizace zahrady MŠ (18.6.2020)

Důvodem pro uzavření provozu MŠ v letních měsících je revitalizace spodní části zahrady MŠ. Plán projektu byl i díky spolupráci se Spolkem rodičů MŠ schválen úřadem městské části Prahy 12, v průběhu července a srpna 2020 bude realizován. Cílem projektu je vytvoření zahrady mateřské školy v moderním stylu tak, aby vyhovovala zdravému vývoji a potřebám dětí, podněcovala jejich fantazii a tvořivost a splňovala nároky na bezpečnost. 

Nově navržená zahrada MŠ využije téměř celou plochu zahrady. Bude odstraněn starý beton a nejvíce opotřebované prvky zahrady. Tím vznikne nový prostor pro hlavní dominantu zahrady - obří stěna plná skluzavek a houpaček, které děti přitahují nejvíce. Projekt počítá i s utvořením užitkové zahrady, kromě nových stromů budou umístěny i velkoobjemové květináče, ve kterých si děti během roku vypěstují drobné plodiny a letničky. Tím dojde i k přirozenému zastínění zahrady a příjemné ochraně dětí před slunečními paprsky v teplých měsících.

Vzhledem k omezenému rozpočtu bude výstavba zahrady probíhat v několika fázích, nejpodstatnější proměna však proběhne již v létě 2020. Již v novém školním roce 2020/2021 si tak děti budou moci užít zahradu plnou radosti a pohody každý den! 

Úplata za předškolní vzdělávání pro děti, které po otevření školek nenastoupí do školky (20.5.2020)

Dne 18.5.2020 nám byla z ÚMČ P12 doručena informace z MŠMT ohledně úplaty za předškolní vzdělávání:

Předškolní vzdělávání se poskytuje za úplatu. Pokud byla mateřská škola veřejných zřizovatelů uzavřena, úplata se snižuje poměrně. Pokud je mateřská škola otevřena, úplata za předškolní vzdělávání se opět hradí. Osvobození od úplaty je stanoveno v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Tento výčet je taxativní. Rodiče, kteří se rozhodnou neposlat dítě do mateřské školy i přesto, že je její činnost obnovena, hradí úplatu. Na vrácení úplaty není právní nárok.

Dle vyjádření OŠK Praha 12 rodiče, kteří po otevření mateřských škol dítě do školky nepošlou, tedy od úplaty za předškolní vzdělávání nelze osvobodit. Výjimkou bude případ, kdy školka z provozních důvodů otevírá méně tříd, než obvykle. V tomto případě by bylo možné na základě § 6 odst. 5 rodiče dětí, jejichž kapacita převyšuje kapacitu otevřených tříd, od úplaty osvobodit.

Letní provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu (20.5.2020)

Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.

OBNOVENÍ PROVOZU MŠ ZA SOUČASNÉ SITUACE (12.5.2020)

! aktuální informace !

Vážení rodiče,

provoz MŠ bude obnoven v omezeném provozu dne 25.5.2020 od 6:30 do 16:30 hod.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných bezpečnostních opatření, žádáme všechny rodiče o zvážení docházky do MŠ, pokud nejste pracující a jste doma na rodičovském příspěvku, mateřské dovolené, pracovní neschopnosti, doporučujeme ponechat si děti raději doma.

Dle konzultace s Úřadem MČ P12 školné budou platit rodiče jen za děti, které do školky v daném měsíci půjdou. Rodiče budou platit poměrnou část za dny, kdy dítě bude navštěvovat MŠ.

Vstup do MŠ bude dítěti umožněn pouze s vyplněným a podepsaným Čestným prohlášením, které přikládáme v příloze nebo bude jeho tiskopis k dispozici u vchodu MŠ. Před budovou udržujte bezpečné rozestupy.

Mimořádná pravidla v MŠ:

 • Doprovázená osoba bude do prostor MŠ vpuštěna pouze se zakrytím úst a nosu
 • U vchodu bude k dispozici dezinfekce
 • V prostorách MŠ budou doprovázející osoby pobývat pouze po nezbytně nutnou dobu
 • Doprovázející osoba vyčká, než pracovník MŠ změří dítěti teplotu
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu
 • Zákonný zástupce bere na vědomí, že v prostorách školy bude docházet ke zvýšené dezinfekci prostor
 • Do MŠ je zákaz nošení vlastních hraček, a to i na spaní

Tato mimořádná pravidla se mohou v případě jakýkoliv změn měnit a upravovat dle nařízení Vlády ČR a MŠMT.

Dále se na Vás obracím s prosbou ohledně vyplnění přiloženého dotazníku, který se týká příchodu a odchodu dětí z MŠ. Vyplňte ho co nejdříve a obratem zašlete na email mspodsady@seznam.cz

Příloha:

 1. Dotazník příchodu a odchodu dětí
 2. Čestné prohlášení

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy

Ukončení docházky dítěte (27.4.2020)

Vážení rodiče,

v případě, že letos plánujete ukončení docházky dítěte v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte nám prosím tuto informaci co nejdříve e-mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok. S odchodem předškoláků do ZŠ samozřejmě počítáme.

Rodiče předškoláků zároveň žádáme, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkujeme Vám!

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy

Platby za stravné a školné (20.4.2020)

Vážení rodiče,

vzhledem k současnému přerušení provozu není potřeba posílat platby za stravné a za školné. Dle dnešního doporučení MŠMT bude vrácen přeplatek za školné a stravné od 19. 3. 2020 + kroužky.

Zašleme do konce června. Školné je prominuto po dobu uzavření MŠ.

Spolek rodičů řeší své příspěvky na společné akce samostatně.

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka mateřské školy

Řádný zápis do MŠ 2020/2021 (8.4.2020)

Všechny informace naleznete ZDE.

Informace o úkolech pro předškoláky (7.4.2020)

Výukové materiály pro předškoláky (třída Pastelka) průběžně doručujeme na kontaktní adresy rodičů. 

Nové listy - soubor III, lze stáhnout i ZDE

Zpětná vazba je zajištěna.

MŠ Podsaďáček

Elektronický předzápis 2020/2021 (6.4.2020)

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • tisk vyplněné žádosti
 • tisk čestného prohlášení k očkování
 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
 • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

Elektronický předzápis bude spuštěn od 14.4.2020 do 11.5.2020.

Řádný zápis bude v termínu od 2.5.2020 13:00 - 17:00 hod. do 13.5.2020 13:00 - 17:00 hod.

Mgr. Daniela Veselá
ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12 

Vážení rodiče,

v souladu s Usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-067-003-20 Vám zasílám tuto zprávu:

rodiče každého dítěte, které docházelo i v posledních dnech do mateřské školy, s informací o možnosti řešit připadnou tíživou životní situaci ve spolupráci s městskou částí Praha 12. Rodiče mají kontaktovat pana Mejsnara, vedoucího oboru sociálních věcí, e-mail: mejsnar.lukas@praha12.cz, tel.: 606 063 106, nebo Jiřího Brůžka, radního městské části Praha 12, e-mail: bruzek.jiri@preha12.cz, 602 406 504. Budete-li potřebovat překlad informace do cizího jazyka, dejte nám vědět a uveďte jazyk, který budete potřebovat.

 • Žádost o ošetřovné z nově zveřejněné informace na webu ČSSZ - žádost je v příloze a je možné ji stáhnout na prokliku webových stránek https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-. Žádost o ošetřovné je možné řešit i on-line.
 • Pro předškoláky doporučujeme zajistit vzdělávání obdobnou distanční formou, jako probíhá vzdělávání na základních školách. Je možné použít některé modifikované on-line zdroj pro základní školu.

Dále zasílám odkazy na nové informační zdroje.

V rámci nařízení vlády č.219 ze dne 15.března 2020 zařadil primátor hl.m.Prahy následující mateřské školy:

 • MŠ Pohádka v Praze 12 a MŠ Větrníček v Praze 12 do seznamu zařízení pro zřízení dětských skupin dětí a žáků dle tohoto usnesení.

MŠ Podsaďáček bude uzavřena dne 18.3.2020.

V Praze dne 16.3.2020

Mgr. Daniela Veselá
ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12

Provoz mateřské školy (10.03.2020)

Mateřská škola, s ohledem na situaci s koronavirem, do odvolání ruší všechny společné akce pořádané v budově školy i mimo ní. Mateřská škola se řídí pokyny zřizovatele. Všechny podrobnosti budeme neustále na našem webu aktualizovat. 

Provoz mateřské školy je prozatím nepřerušen.  

Aktualizovaný plán akcí do konce školního roku (16.2.2020)

Únorové novinky (9.2.2020)

Nová emailová schránka pro omluvenky

Doporučujeme omlouvat děti na nově zřízenou emailovou schránku naší MŠ:

 • omluvenky@mspodsady.cz

Únorové rytmy v Podsaďáčku

Dne 5.2.2020 proběhla akce "Drum Circle", hrátky s rytmy pod vedením Petra Šušara. 

Dětem se společná hra na hudební nástroje v různých rytmech velmi líbila.

Děkujeme Spolku rodičů!

Interaktivní vzdělávání v MŠ (3.2.2020)

Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 je partnerem projektu "Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12" registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.

Provoz mateřských škol v MČ Praha 12 v měsících červenci a srpnu 2020 - změna při přihlašování (19.1.2020)

Jako každoročně, tak i v letošním roce, je na území MČ Praha 12 zajištěn letní provoz mateřských škol po celé období letních prázdnin. Letos však nastává změna při přihlašování dětí do náhradních mateřských škol v období letních prázdnin.

Rodiče, kteří plánují umístit své dítě během měsíce července a srpna 2020 do náhradní mateřské školy, budou oznamovat konkrétní termín ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do 14. února 2020 formou písemné žádosti o umístění dítěte do náhradního provozu, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. Jejich žádost bude zaregistrována a konkrétní mateřská škola na území MČ Prahy 12, do které budou moci své dítě přihlásit na zvolený termín, jim bude oznámena až před vlastním zápisem.

Zápis do mateřských škol s prázdninovým provozem proběhne 26. a 27. 5.2020 od 13 do 17 hodin již v konkrétní mateřské škole, která bude mít v rodiči zvoleném termínu provoz, rodiče současně uhradí jako každým rokem související poplatky - školné. Děti, jejichž rodiče podají žádost o umístění do náhradního prázdninového provozu po 14.2.2020, budou vedeny jako náhradníci a rodiče budou kontaktováni pouze v případě uvolnění místa.

Důvodem, proč musí nově rodiče do 14. 2. 2020 oznamovat, zda přihlásí své dítě do náhradního prázdninové provozu, je potřeba včasného naplánování dostatečné kapacity mateřských škol pro náhradní prázdninový provoz.

Prosíme rodiče dětí, aby využívali letní provoz pouze v nutných případech. Pro dítě je nejvhodnější, aby prázdniny byly opravdu prázdninami a trávilo je se svými blízkými.

(OŠK)

Poděkování Spolku rodičů za proběhlé akce v roce 2019

Děkujeme moc Spolku rodičů, díky kterému se uskutečnila v naší mateřské škola spousta pěkných akcí, ať to byla divadélka, kino či zábavně-naučná akce Tajemné sovy.

Také bychom rády poděkovaly za Mikulášskou nadílku a příspěvky do každé třídy pro Ježíška.

Doufáme, že bude spolupráce nadále natolik plodná.

Kolektiv MŠ Podsaďáček

Akce pro rok 2020 (doplněno také do sekce "Akce a aktivity"):

 • 16.1.2020 od 8:30 Grafomotorický screening
 • 12.2.2020 Standa a Vanda - divadlo
 • 24.2.2020 Mobilní planetárium
 • 3.3.2020 Jak Oskárek našel petrklíč - divadlo
 • 2.4.2020 Bezpečný pes od DDM - akce v prostorách MŠ
 • Velikonoční dílny - datum bude upřesněno
 • 22.4.2020 Šel zahradník do zahrady - divadlo
 • Čarodějnický rej - datum bude upřesněno
 • Dětský den - datum bude upřesněno
 • Den matek - datum bude upřesněno
 • 14.5.2020 Ptačí cirkus v prostorách MŠ(zahrada)
 • V červnu - datum bude upřesněno - Hasiči od DDM, celodenní výlet, Pasování předškoláků

PF 2020

Milé děti, vážení rodiče, prarodiče, přátelé MŠ Podsaďáček,

dovolte mi popřát Vám za kolektiv naší školky krásné prožití svátků vánočních. Pod stromeček splnění všech (i těch nejtajnějších!) přání, do nového roku pak hlavně zdraví, štěstí a domácí pohodu. 

Važme si jeden druhého, pomáhejme si, držme při sobě. Vždyť to nejcennější je právě láska a přátelství.

Těšíme se na Vás, už v novém roce 2020! :)

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Důležité upozornění! (24.11.2019)

Milí rodiče a prarodiče,

bylo nám nahlášeno, že v okolí školky se maminky již několikrát střetly se starším mužem, který nahlížel do oken spodních šaten dětí. Zatím se nám nestalo, že by nás s dětmi, nebo děti samotné, kdokoliv kontaktoval, nebo se o to snažil, dovnitř se také nikdo nedostane a ani se nikdo nesnažil vloudit s rodiči, či pod jinou záminkou.

I přes to bychom ale chtěli na tuto skutečnost upozornit - prosím věnujte zvýšnou pozornost dětem při příchodu a odchodu ze školky.

Pokud by došlo k nějakému kontaktu, či podezřelému chování, samozřejmě ihned upozorníme Policii ČR.

Děkujeme za spolupráci!

vedení MŠ

Poděkování a novinky (21.10.2019)

Poděkování - 16.10.2019

 • Děkujeme Spolku rodičů za společnou akci Jarmark, na zahradě naší MŠ. Za drobné peníze rodiče kupovali dětem dárečky, které si děti vyrobily ve školce. Z vybraných peněz zaplatí Spolek rodičů návštěvu kina - pohádku :)

kolektiv MŠ Podsaďáček

Poděkování - 17.10.2019

 • Děkujeme panu Vymětalovi a Divadlu Pod kloboukem za divadelní představení pro děti a charitativní akci Bazárek (výměna hraček dva za jednu). Darované hračky dostanou tak jako v předchozích letech děti z Diagnostického ústavu na Praze 12.

kolektiv MŠ Podsaďáček

Aktuality - školní akce a aktivity


Školní rok 2019/2020

Třídní schůzka pro rodiče

- dne 12. 9. 2019, od 16 h

Nové vybavení tříd

- do nového školního roku 2019/2020 vstupujeme s novým vybavením, podívejte se v našem albu ZDE


Krásné prázdniny

Přejeme krásné prázdniny plné odpočinku, koupání, sluníčka a zážitků! 

V září se na vás zase těšíme :)

Kolektiv MŠ Podsaďáček 

Školní výlet - nový termín (18.6.2019)

Dne 28.5. se celodenní výlet na zámek Berchtold nekonal, z důvodu špatného počasí.

 • Náhradní termín je stanovený na 20.6.2019.

Seznam přijatých dětí ve školním roce 2019/2020 (30.5.2019)

Informační schůzka nově přijatých dětí se bude konat dne 18.6. od 16.hod. v budově MŠ, společně s předáním Rozhodnutí o přijetí do MŠ.

Čarodějnický rej (27.4.2019)

V pondělí, 29.4., dopoledne proběhne Čarodějnický rej - zábavný karneval dětských masek. Děti čeká zábava se soutěžemi na školní zahradě. V případě nepříznivého počasí akce proběhne v budově školky.

Letní provoz školek na Praze 12 (11.4.2019)

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 1.7. 2019 a končí 23.8. 2019. Od 26.8. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy.

Informace k letnímu provozu najdete v letáku níže.

Poděkování Lunaparku Tříska (11.4.2019)

Velice děkujeme Lunaparku Tříska za krásný den plný báječných atrakcí!! :)

Děti z MŠ Podsaďáček

Zápis do MŠ ve školním roce 2019-2020

Pro letošní zápis do mateřské školy využijte předzápas pro snadnější a rychlejší zápis Vašeho dítěte do naší mateřské školy.

Využijte Elektronického předzápisu. Na webu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-podsadacek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře)

a v den řádného zápisu přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

Zápis do MŠ - odevzdání přihlášek

 • 14.5. 2019 13:00 - 17:00 hodin
 • 15.5. 2019 13:00 - 17:00 hodin
 • (doporučujeme rezervovat si při předzápisu konkrétní čas)

Potřebné doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • Potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná ve dnech: 

 • 14. 5. a 15. 5. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

V těchto dnech se zákonný zástupce dostaví do mateřské školy Podsaďáček, kde odevzdá vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list potvrzený pediatrem. Dále je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (s adresou trvalého bydliště v MČ Praha 12).

Ve všech mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12 je možný elektronický předzápis do mateřské školy.

Systém bude otevřený v době od 10. 4. až do 13. 5. 2019 na stránkách: 

Žádosti v listinné podobě a evidenční listy si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne:

 • 24. 4. 2019 od 13.00 - 17.00 hodin

Dne 3.4.2019 si také můžete prohlédnout mateřskou školu Podsaďáček, a to v době: 8.30 - 10.30 hod.

Školní akce do konce školního roku (13.3.2019)

Březen 2019

 • 15.3. v 10:00 - Divadlo "Noční skřítek" (DDM Modřany)

 • 22.3. v 9:30 - divadelní představení "Kouzelné představení Kelner I."
 • v průběhu měsíce - Modřanská pouť, dle možností třídních učitelek kdykoliv v průběhu měsíce se svou třídou

Duben 2019

 • 3.4. od 8:30 do 10:30 - den otevřených dveří v MŠ Podsaďáček
 • 4.4. v dopoledních hodinách - akce Třídění odpadu (pod vedením studentů SZŠ)

 • 8.4. v dopoledních hodinách - Dravci (v prostorách zahrady MŠ)

 • 16.4. - Velikonoční dílnička (akce ve spolupráci se SR - výroba velikonočních dárečků)

 • 16.4. od 10 do 11 h - Husova knihovna, třída Pastelka a Medvídek

 • 17.4. - Hasičská zbrojnice, třída Medvídek

 • 25.4. od 9:00 - Divadlo "O udatném Špaldíkovi"

 • 30.4. od 10 do 11 h - Husova knihova, třída Notička a Beruška

Květen 2019

 • 14.5. v 10:15 - Planetárium "O rozpůlené hvězdě" (pro třídy Medvědi a Pastelky)

 • 14.5. od 10:00 - Výtvarný workshop v DDM Monet, třída Beruška a Notička

 • 28.5. - Celodenní výlet na zámek Berchtold, ODJEZD v 8:30

Červen 2019

 • 4.6. Den dětí - dopolední akce v prostorách MŠ

 • 5.6. od 8:30 - Fotograf

 • 12.6. - Společenská akce (pasování předškoláků, rozloučení se školním rokem a přespávání předškoláků v MŠ)

Den otevřených dveří v MŠ Podsaďáček

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás pozvat na den otevřených dveří v naší školce, který se bude konat dne 3. 4. 2019 od 8:30 do 10:30. 

Po dohodě je možné MŠ navštívit i po telefonické domluvě mimo termín dne otevřených dveří.

Těšíme se na Vás! 

Mgr. Daniela Veselá


Ohlédnutí za prosincem, lednové aktivity (23.1.2019)

Prosinec se nesl v duchu tradic, Vánoc a kamarádství, které si hlavně třídy Medvědi a Pastelky užívaly venku při různých hrách a činnostech spojených s naučným programem. Větší děti měly společný výlet, bavily se při koulovačkách a stavění sněhuláků. Třída Medvědů vyrobila krásné betlémy. Ale i naše menší děti z dolních tříd se venku dobře bavily a hlavně se jim líbila nadílka od školkového Ježíška. Viz fotogalerie (bude doplněna).

Grafomotorický screening (11. 1. 2019)

Dnes se u nás ve školce zastavila paní Mgr. Martina Simonidesová, která předškoláky vzala na grafomotorický screening. Doufáme, že to jak dětem, rodičům, ale také paním učitelkám pomohlo, aby byl pro naše předškoláky vytvořen další zábavný program, vedený ke zlepšení jejich grafomotorických dovedností. Webové stránky pro rodiče, kteří by případně chtěli paní magistru se svým dítkem ještě soukromě navštívit, jsou zde

Divadélko "Obr Fin" (17. 1. 2019)

V novém roce nás navštívilo divadlo KRAB, se svým představením "Obr Fin". Moc hezky zpracovaná pohádková hra, která nás zavedla až za hranice Čech, do Skotska, s nádherně vyrobenými postavami, děti nejen něco naučila, ale také pobavila. Chvílemi šel z mohutného obra Fina až strach, ale děti jsou statečné a díky tomu pomalu mohly odkrýt celý děj. Velké díky patří Spolku rodičů, který nám zafinancoval celé divadélko! Viz fotogalerie (bude doplněna).

PF 2019

Rok se s rokem sešel a já mám opět milou povinnost, popřát Vám jménem mateřské školy Podsaďáček vše nejlepší do nového roku. Nejdříve bych ale ráda poděkovala svému pedagogickému týmu a svým zaměstnancům, díky kterým naše školka funguje. Mám ve Vás všech velkou oporu a velice si jí vážím. Zároveň chci moc poděkovat Spolku rodičů a všem rodičům, kteří se zapojují, pomáhají, zkrátka...díky Vaší spolupráci je naše školka taková, jaká teď je. A i když nejsou všechny dny jen růžové, společně přesto tvoříme "školku plnou pohody".

Chtěla bych Vám všem popřát krásné svátky vánoční plné rodinné pohody, dětem hodně dárků pod stromeček, protože letos byly všechny opravdu hodné ;) Do nového roku pak hodně štěstí a hlavně zdravíčka!

Veselé Vánoce!

Daniela Veselá, ředitelka MŠ Podsaďáček

Shrnutí prosincových aktivit, poděkování Spolku rodičů (22.12.2018)

Divadlo O červené karkulkce a dobročinná akce - 13.12.2018

Ve čtvrtek, 13.12.2018, se opět konala dobročinná akce se Spojenými hlavami, z.s. a podporou MČ 12, na které jsme tentokráte vybírali oblečení, deky, osušky, povlečení a další nezbytnosti, které by matky s dětmi mohly upotřebit. Máme z našich rodičů doopravdy radost, neboť se tu toho sešlo dost a naše školka tak mohla pomoci maminkám v nouzi. Dopoledne se děti mohly opět podívat na Divadlo "Pod čepicí", které tentokráte přijelo s pohádkou O červené karkulce. Odpoledne si pro vybrané věci přijel opět pracovník z Diagnostického centra - oddělení pro matky s dětmi. Moc děkujeme všem!

MŠ Podsaďáček

Poděkování Spolku rodičů

Rádi bychom jak na nástěnce ve školce, tak na webu naší školky poděkovali SPOLKU rodičů, který zabezpečil krásné hračky pod školkový stromeček každé třídy. Z hraček máme velkou a radost a těšíme se, až si je naše dětičky příští týden rozbalí a pohrají si s nimi. Za tak krásnou spolupráci velmi děkujeme a celému Spolku rodičů přejeme krásné Vánoce, a ať se nám ten nový rok nese ve stejně bohaté a zajímavé spolupráci, jako tomu bylo od září doteď.

MŠ Podsaďáček

Pečení v Notičce - 14.12.2018

I s malými dětmi se dá dělat spousta zajímavých věcí, a tak jsme si v Notičce též trošku zahráli na vánoční cukráře a cukrářky a upekli jsme všichni pěkné cukrovíčko, které budou mít dětičky pro svoje rodiče, jako poděkování a popřání krásných Vánoc. Děti byly velice šikovné a celé dopoledne nám s koledami a pečením krásně uteklo.

Třída Notička - a její učitelky

Návštěva v Klubu Podskalák - 18.12.2018

Dne 18.12. ve 14.00 navštívily tradičně děti naší MŠ starší spoluobčany v Klubu Podskalák s vánočním pásmem. Každému předaly vlastnoručně vyrobený dáreček.

MŠ Podsaďáček

Přišel k nám Mikuláš! (10.12.2018)

Ve středu, 5.12.2018, nás navštívil se svými pomocníky Mikuláš. Pro mrňousky, ale i pro předškoláky, to byl veliký zážitek. Někteří se báli, jiní se těšili, ale všichni se snažili Mikuláši, andělům i čertům zazpívat písničku, říci básničku či předvést ďábelský taneček, který se s třídními učitelkami naučili.

Mikuláš, oba andílci, ale i čerti, děti pochválili, maličko "zlobivákům" pohrozili, ale do pekla nám naštěstí nikoho neodnesli. Po naučených pásmech dostaly děti balíčky s dobrotami, které ráno paní kuchařky připravily. Tímto patří i velký dík Spolku rodičů, který odměny zafinancoval a domluvil v blízké základní škole T.G.Masaryka dobrovolníky z řad studentů, kteří nám Mikuláše, čerty a anděly zahráli. Velký dík patří také studentům ZŠ T.G.Masaryka a jejich paní ředitelce, která s nimi přišla a na své žáky dohlédla. Tímto ovšem den nekončil. Většina dětiček u nás zůstala spát, neboť odpoledne se konala velmi podařená akce s názvem "vánoční dílnička pro děti a rodiče", kterou též spolupořádal SR. Bylo možné si vyrobit vánoční stromečky na všechny možné způsoby, krásné náramky, kapříky, zdobit vše dle vlastní fantazie. Rodiče byli velice milí a s dětmi moc šikovní, díky tomu vznikaly krásné výrobky. Některé si děti odnesly domů,  ostatními se ozdobil strom na školkové zahradě, který se poté spolu s paní zástupkyní Ivou Necpálovou rozsvítil.

Doufáme, že i rodičům se akce líbila stejně jako nám. Těšíme se na další společně strávený čas na vánoční besídce, která nás v brzké době čeká!

Divadlo o tureckém měsíci (4.12.2018)

Dne 4.12.2018 naší školku navštívilo loutkové divadlo Basta - Fidli, s představením "Divadlo o tureckém měsíci". Krásné představení, které našim nejmenším odstartovalo pěknou předvánoční a předsváteční atmosféru, zaujalo nejen děti, ale pobavily se i paní učitelky. Velmi krásný a veselý příběh na motivy naší pohádky "O zlaté rybce" měl děti i něco naučit a my doufáme, že se nejen zasmály, ale též si něco odnesly do dalšího života v podobě pohádkového moudra.

Prosincové informace (26.11.2018)


Přesun očního screeningu (3.12.2018)

Dobrý den, milí rodiče,

velice se Vám omlouváme za komplikace, ale paní magistra byla dne 26.11.2018 na semináři, tudíž nám byl termín očního screeningu posunut na 3.12.2018 v 10.30. Děkujeme za pochopení.

Kolektiv MŠ Podsaďáček

Divadelní představení (4.12.2018)

Dne 4.12.2018 naší školku navštíví loutkové divadlo Basta - Fidli s představením "Divadlo o tureckém měsíci".

Mikulášská nadílka! (5.12.2018)

Dne 5.12.2018 bude v naší školce velice rušno, dopoledne (zhruba v 11 hodin) k nám zavítá Mikuláš, čert a anděl a bude se nadělovat, házet do pytle :) a samozřejmě Mikuláši všechny děti poví básničky, které poctivě trénují se svými třídními učitelkami. Odpoledne nás s rodiči bude čekat společná dílnička, která započne v 16 hodin v prostorách školky a celá akce se zakončí nazdobením stromku.

"Nepotřebné potřebným" (13.12.2018)

Opět se s námi můžete, dne 13.12.2018, těšit na Dobročinný bazárek, tentokráte na téma "Nepotřebné potřebným". Budeme velice rádi, pokud nám zase pomůžete a nasbíráme pro Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče na Praze 4 (oddělení M - matky s dětmi) nepotřebné oblečení, ručníky, osušky, povlečení, čepice, rukavice (prostě cokoliv, co se ještě dá unosit či upotřebit jinde). Ráno od devíti opět přijede Divadlo "Pod čepicí", které dětem zahraje slíbenou loutkovou pohádku.

Vánoční besídka (18.12.2018)

Dne 18.12.2018 se ve školce uskuteční VÁNOČNÍ BESÍDKA, na kterou jsou zváni všichni rodiče, prarodiče a kamarádi, aby se mohli společně pokochat výkonem svých malých školkových hvězdiček. Moc se na všechny těšíme a pilně s dětmi nacvičujeme!

Grafomotorický screening (19.11.2018)

Grafomotorický screening proběhne v lednu, dne 7. 1 od 8:10h, ve třídách Medvědi a Pastelka.

Charitativní bazárek (19.11.2018)

Dne 16.11.2018, se ve spolupráci se Spojenými hlavami, z.s. a podporou MČ 12 uskutečnila akce Charitativní bazar od dětí pro děti s mottem "Přines dvě hračky do MŠ, jednu vyměň, druhou daruj!". Při této příležitosti donesly školkové děti své hračky do třídy Pastelka, kde se veškeré hračky vyskládaly a děti si následně vybraly hračku novou. Zbylé hračky si odpoledne přijel vyzvednout pracovník z Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče na Praze 4 (oddělení M - matky s dětmi). Ráno se k této pěkně vymyšlené akci přidalo i Divadlo "Pod čepicí" s pohádkou o Červené karkulce. Součástí akce byl i hudební workshop a dětská spisovatelka Ivana Peroutková, která se s ochotou dětem do svých knih podepisovala. Za zprostředkování akce bychom chtěli také poděkovat Spolku rodičů.

Lampionový průvod pro naše děti (18.11.2018)

Dne 15.11.2018, se ve spolupráci se Spolkem rodičů uskutečnila krásná akce s názvem "Lampionový průvod pro naše děti", která se velice vydařila. Za školku se akce zúčastnila paní zástupkyně Iva Necpálová, která byla velice mile potěšena, jak se Spolku rodičů vše podařilo zajistit a připravit. Sraz byl na zastávce Čechova čtvrť, odkud se přešlo na hřiště "Mydlinky", kde měl Spolek rodičů připraveno občerstvení pro děti a rodiče, jako překvapení byla přichystaná i sladká odměna pro děti. Nejdříve se děti zúčastnily soutěží, které jim maminky ze Spolku rodičů přichystaly (přenášení míčků na lžičkách, kopání do brány a podobné). Na závěr akce si děti namalovaly společný výkres. Moc se jim to povedlo a tak jsme se rozhodli, že ho ihned vyvěsíme v prostorách školky, aby děti, společně s rodiči, měly šanci svůj krásný výtvor obdivovat. Za velice pěknou a milou atmosféru maminkám ze spolku děkujeme a těšíme se s nimi na další akce.

NÁHRADNÍ PROVOZ MŠ

VÁNOCE 2018

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 bude zajištěn v objektu Mateřské školy Urbánkova, součást ZŠ a MŠ Na Beránkuv Praze 12, sídlo: Urbánkova 3374/18, 143 00 Praha 4 - Modřany

 • ve dnech 27. 12. a 28. 12. od 6.30 do 17.00 hodin
 • 31. 12. 2018 od 6.30 do 13.00 hodin

Telefonní spojení do mateřské školy: 241 767 354, msurbankova@naberanku.cz

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v Mateřské škole Urbánkova v úterý 27. 11. 2018 v době od 13.00 do 17.00 hodin.

Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole.

Rodiče na místě vyplní žádost, kde upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech bude docházet a délku pobytu dítěte v MŠ) a uhradí stravné.

Od 2. 1. 2019 budou v provozu všechny mateřské školy.

MČ Praha 12

Výrobky z jarmarku :) (3.11.2018)

Nové akce a aktivity (16.10. 2018)

- 17.10. od 16h - 1. Podzimní jarmark ve spolupráci se Spolkem rodičů (na zahradě školy)

- 16.11. Charitativní bazar od dětí pro děti

- 29.11. logopedický screening (pozor, došlo ke změně termínu)

- 14.5. v 10:15 - Planetárium "O rozpůlené hvězdě" (pro třídy Medvědi a Pastelky)

(fotografie z divadelního představení a leták k charitativnímu bazaru) 
ROZBITÉ HRAČKY, které tatínci spravovali
ROZBITÉ HRAČKY, které tatínci spravovali

Poděkování (10.10.2018)

Velice děkujeme tatínkům našich dětí a Spolku rodičů, který pomohl školce celou akci zorganizovat, za včerejší opravu hraček, které slouží dětem při návštěvě školkové zahrady. Doufáme v další skvělou spolupráci, která povede k dalšímu vylepšování naší školičky.

Iva Necpálová, zástupkyně ředitelkyMŠ Podsaďáček

Pozvánky Spolku rodičů (25.9.)

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás požádat o pomoc na brigádě (oprava odrážedel a jiného vybavení), která se bude konat dne 9.10.2018 od 16.00 hodin na zahradě školky. Zájemci, nechť se hlásí u p.učitelek v kmenových třídách. Za nepříznivého počasí se brigáda odkládá. (Základní nářadí s sebou). Předem děkujeme za ochotu a spolupráci!!

Vážení rodiče, babičky, dědečkové...

Dovolujeme si Vás pozvat na první podzimní jarmark, který se bude konat dne 17.10.2018 od 16:00 hodin na zahradě školky. Za dobrovolné částky si budete moci vybrat výrobky a dárečky dětí. Za získané peníze půjdou děti do kina. Drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na viděnou! Spolek rodičů, děti a paní učitelky

Fotografování ve školce (20.9.)

Dne 20.11. 2018 proběhne od 8:00 fotografování dětí.

Pražští hygienici radí, jak omezovat nemocnost dětí ve školkách (13.9.)

Nástup dětí do předškolního zařízení často provází také zvýšená nemocnost u dětí.

Pár užitečných rad, pro rodiče i pedagogy, jak lze předcházet zvýšené nemocnosti u dětí, najdete ve článku od Ing. Anny Füleové a MUDr. Zdeňky Jágrové: https://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-radi--jak-omezovat-nemocnost-deti-ve-skolkach-3826_3826_161_1.html

Novinky - divadélka (12.9.)

V sekci Školní akce a aktivity  jsou již doplněna první divadélka. Další akce budou průběžně doplňovány.

Do sekce pro Předškoláky přibyl zajímavý článek od PaedDr. Leny Fábryové.

Informace pro rodiče

Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3.9.2018. Provoz školky je na jednotlivých třídách od 7.00 hodin. Pokud potřebujete své dítě přivést dříve, je to možné na třídě Beruška od 6.30 hod. V 7.30 hod. si paní učitelky odvedou děti na své kmenové třídy. MŠ se uzamyká v 8.30 hod. (prosíme o včasný příchod).

Nově nastupujícím dětem doporučujeme příchod až na svou kmenovou třídu. Nástup do MŠ je pro některé děti obtížnější, umožňujeme adaptační program dle individuálních potřeb každého. Nejen z tohoto důvodu jsou (celoročně) důležité včasné příchody, aby děti docházku do školky mohly prožívat v klidu a bez stresu.

Stejně tak se osvědčilo nejprve děti postupně přivyknout na dopolední docházku a posléze jejich pobyt ve školce prodlužovat do odpoledne, pokud je třeba, aby dítě ve školce setrvalo i odpoledne. Velmi to doporučujeme, protože je pro děti důležité mít pobyt ve školce spojený s příjemnými prožitky, a tak se celkově lépe adaptovat.

Po obědě se děti ze školky rozcházejí nejpozději do 13.00 hod. odpoledne, dle provozu jednotlivých tříd.

Bližší informace týkající se jednotlivých tříd budou podány na třídních schůzkách na začátku září (přesné datum bude uveřejněno). Důležité informace budou na nástěnkách ve školce a na webu školky.

Rozřazení dětí do tříd bude zveřejněno na nástěnce u vchodu do MŠ v průběhu posledního srpnového týdne.

Seznam věcí pro děti do školky:

 • Převlečení do třídy (vhodné tepláky, kraťasy, legíny, méně vhodné džíny, šaty, sukně - z hlediska nutnosti svlékání na pohybové aktivity)
 • Převlečení na zahradu (vhodné pohodlné tepláky, kraťasy, legíny, opět méně vhodné džíny, šaty a sukně)
 • Náhradní spodní prádlo, ponožky a tričko, případně tepláky, legíny, ... (bude uloženo v šatně, vždy, prosíme, kontrolujte dostatek prádla na převlečení)
 • Polštářek na sezení v komunikativním kruhu u starších dětí (na odpočívání máme vlastní lůžkoviny)
 • Kartáček na zuby a pasta (střední a předškolní děti)
 • Hřeben se šňůrkou na zavěšení
 • Plastový hrneček s ouškem
 • Přezůvky s pevnou patou (ne pantofle)
 • VŠE JE NUTNÉ PODEPSAT !!!

Na založení portfolia dětí:

 • Pořadač velikosti A4 a jedno balení euro obalů

Uvítáme dobrovolný dar:

 • 2x balení papírových kapesníčků

Přejeme hezký zbytek prázdnin! :)

Kolektiv zaměstnanců MŠ Podsaďáček

Prázdninové přání

Vážení rodiče,

přejeme Vašim dětem i Vám krásné prázdniny, plné sluníčka, letní pohody, dostatek odpočinku a spoustu radostných zážitků, (před-)školákům od září hodně úspěchů a radostí ve škole. 

Děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste nám svěřovali své děti do péče!

Těšíme se na setkání zase v září. Krásné léto!

Daniela Veselá
ředitelka školy
a kolektiv zaměstnanců 

Informace pro rodiče (12.7.2018)

Ochrana údajů - GDPR

Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 jmenovala na základě čl. 37 obecného nařízení, Evropského parlamentu ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pověřence pro ochranu osobních údajů DPO (Data Protection Officer). Viz doložení souladu níže.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Mateřskou školu Podsaďáček v Praze 12: 
 • pan Milan Knapp, V Cihelně 687/16, 103 00 Praha 10 (IČ: 66886261); milan.knapp@gmail.com

Oznámení o individuálním vzdělávání

 • ke stažení ZDE

Žádost o uvolnění dítěte

 • o částečné uvolnění dítěte z povinné předškolní docházky (na dobu delší než 3 vzdělávací dny)
 • ke stažení ZDE

OZNÁMENÍ PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

 • Společná informativní schůzka bude dne 12.6.2018
 • od 16:00 hod. - třída Beruška I.patro

Výlet na Farmu Blaník (31.5.2018)

Dne 29.5. se všechny děti z naší školky zúčastnily výletu na Farmu Blaník. Pokřtily králíčka jménem "Ušáček", viděly ovce, kozy, koně. Zaskákaly si na trampolíně, hrály si na prolézačkách a klouzačkách, podívaly se do jeskyně a moc se jim líbily hrací domečky. K obědu si pochutnaly na hovězí polévce a řízku s kaší. Znaveni dlouhou cestou některé děti na zpáteční cestě v autobuse usnuly. Výlet se moc vydařil, všichni si to parádně užili! :)

Poděkování, nová akce - Lunapark Tříska, informace pro rodiče nově přijatých dětí (27.5.2018)

Děkujeme paní učitelce Kundrátové a paní učitelce Martínkové za krásný páteční poznávací výlet se třídou Medvědi na Točnou (Letecké muzeum Točná).

Velké poděkování pak patří paní Jiřině Třískové, za krásný dárek ke Dni dětí! Celá školka dostala dárek v podobě volné vstupenky do Lunaparku Tříska. Lunapark je v docházkové vzdálenosti od školky a navštívíme ho dne 31.5.2018 od 10h. Z MŠ budeme vyrážet v cca 9:30.

Informace pro rodiče nově přijatých dětí:

 • Dne 4.6. v době od 14:30 do 16:00 bude v MŠ vydáváno písemné rozhodnutí pro nově přijaté děti
 • Dne 12.6. od 16:00 proběhne schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Seznam přijatých dětí

(pro plné zobrazení dokument zobrazte pravým tlačítkem myši)

Umístění dětí do jednotlivých tříd 2018/2019 (19.4.2018)

 • Koťata - nově třída Notička
 • Notička - nově třída Beruška
 • Beruška - nově třída Pastelka
 • Pastelka - nově třída Medvědi
 • Koťata - třída bude nově obsazena

Děti půjdou se svými kmenovými učitelkami. Třídy budou doplněny o děti, které budou přijaty ve školním roce 2018/2019.

Děkujeme za pochopení i ochotu!

Kolektiv MŠ

Preventivní akce na téma DOPRAVA (6.4.2018)

Dne 7.6.2018 od 9:30 hod. se bude konat dopravně preventivní akce pro děti a mládež se vzdělávacími aktivitami na téma DOPRAVA, akci pořádá Odbor dopravy MČ Praha 12 ve viničním domku v ul. Chuchelská 1 v Praze 12.

PROGRAM:

 • prevence - Městská policie hl. m. Prahy - Obvodní ředitelství městské policie Praha 12
 • Road Show Bus s trenažéry - cyklistickým, motocyklovým, automobilovým, xbox, 3xPCs interaktivními hrami se zaměřením na bezpečnost silničního provozu
 • dětské dopravní hřiště pro předškolní děti
 • jízdu zručnosti na kole
 • obrázkové a písemné testy na téma besip
 • alkobrýle
 • sanitku s figurínou pro nácvik nepřímé masáže srdce, případně dýchání z úst do úst
 • ukázky reflexních materiálů pro chodce a cyklisty
 • otočný simulátor autonehody

Veselé Velikonoce! (29.3.2018)

Vážení rodiče,

chceme Vám touto cestou popřát Krásné Velikonoce (náš tradiční zvyk v naší zemi plné pohody, jarní nálady a zdraví)!

Také přejeme, ať si tento čas užijete zejména se svými dětmi - to je nejcenější čas na světě!

P.S.: V příloze najdete rozvrh hodin češtiny. Také bude vyvěšen na nástěnce.

Vaše MŠ PodsaďáčekINFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

Kompletní informace naleznete v sekci: https://mspodsady.webnode.cz/zapis-do-ms/


Informace pro rodiče (26.3., akt. 28.3.2018)

"Zdravíčko" a "Jóga"

 • Kroužky "Zdravíčko" a "Jóga" se tento týden nekonají (prázdniny v ZŠ), děkujeme za pochopení!

Stravné

 • Vážení rodiče, informace o zaplacených - dlužných částkách na stravném Vám telefonicky sdělí paní hospodářka. Nebude Vám tyto částky vypisovat na lístek (chráníme Vaše soukromí).
 • Vyúčtování bude provedeno čtvrtletně/přeplatek bude vrácen na účet nebo po telefonické konzultaci s paní hospodářkou započítán do dalšího měsíce

Školní akce a aktivity

 • Výlet na Farmu Blaník je určen pro všechny děti, je na posouzení rodičů, zda se jejich dítě zúčastní. Ze strany MŠ je zajištěn doprovod všech zaměstnanců, MŠ bude v tento den uzavřena (sanitární den).
 • Tradiční spaní přeškoláků a loučení s MŠ - termín bude upřesněn po jednání pedagogické rady.
 • Dne 26.3. bylo podepsáno memorandum o spolupráci se ZŠ a MŠ K Dolům. Společně budeme pořádat workshopy, soutěže, semináře a další aktivity, a to v rámci projektu "Vybudování odborných učeben na ZŠ K Dolům" v oblasti jazykového vzdělávání a přírodních věd.
 • Nová akce: 6.4. v 10:00 - návštěva předškoláků v ZŠ K Dolům


Informace ohledně výskytu vší

 • Informujeme rodiče, že v naší MŠ se vši aktuálně nevyskytují!
 • Pokud by se situace změnila, budete okamžitě informováni formou vývěsek na nástěnkách a prostřednictvím učitelek.

Pozvánka pro rodiče (12.3., akt. 18.3.) 

Vážení rodiče,

dne 21. 3. 2018 Vás srdečně zveme na společnou akci dětí a rodičů. Od 16:00 budou v naší mateřské škole probíhat velikonoční dílničky. Děti si ve spolupráci se svými rodiči budou moci vyrábět velikonoční dárečky.

Těšíme se na Vás!

Nové akce a aktivity

Děkujeme paní Vačkářové (za Spolek rodičů) za pomoc s organizací!

 • 26.3. ZŠ TGM v Modřanech - ukázková hodina pro předškoláky
 • 6.4. v 8:30 - Fotografování dětí (společná fotografie)
 • 19.4. od 9:30 Šípková Růženka (loutková pohádka s oblíbenou paní E. Hruškovou) - oprava data
 • 29.6.2018 od 10:00 - 11:00 akce "Mláďátka" v DDM Monet 

MŠ Podsaďáček

Zápis do mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12

2018/2019

Zápisy do všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 pro školní rok 2018/2019 se budou konat v těchto termínech:

9. 5. a 10. 5. 2018 od 13:00 - 17:00 hodin odevzdání vyplněných přihlášek ve vybrané MŠ

Před tímto datem je možný elektronický předzápis do mateřských škol - systém je otevřený od 10. 4. až do 8. 5. 2018 na stránkách www.elektronickypredzapis.cz 

Papírové přihlášky si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout ve vybrané mateřské škole ve dnech 25. a 26. 4. 2018 od 13:00 do 17:00.

Dny otevřených dveří mateřských škol naleznete zde. Další informace o zápise naleznete zde.

Všechny mateřské školy zřizované MČ Praha 12 mají jako školský obvod celou městskou část Praha 12.

Poznámka: Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další informace k zápisu najdete včas na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY (5.3., akt. 7.3. 2018)

Milí rodiče dětí, babičky a dědečkové!

Přijďte do mateřské v měsíci březnu přečíst dětem pohádku.

Vezměte s sebou dětskou knihu dle vlastního uvážení. Domluvte se předem s pí učitelkami ve třídách - na dni a vhodné době. Nejlépe v době odpočinku.

Těšíme se na Vás!

Nové akce a aktivity (doplněno ZDE)

 • 9.3. v 10:00 - akce Papoušci (Šeberov)
 • 20.3. dopoledne - zdravověda

 • 21.3. v 16:00 - Velikonoční dílnička s rodiči

 • 23.3. dopoledne - akce Sovy (Monet)

 • 27.3. ve 14:00 - návštěva v Klubu důchodců s velikonočním pásmem

 • 29.5. celodenní výlet na farmu Blaník (!změna z 22.5.)

 • 6.6. dopoledne - sportovní den mateřských škol (v areálu ZŠ Písnická)


Dny otevřených dveří v MŠ

 • 3. 4. 2018 od 8:00 do 10:00 - Den otevřených dveří ve školce
 • 4. 4. 2018 od 8:00 do 10:00 - Den otevřených dveří ve školce 

 I nadále sbíráme víčka pro Nikyho, děkujeme, že pomáháte! :)

NOVINKY NEJEN PRO RODIČE DĚTÍ S OMJ

V týdnu od 19. 2. bude opět probíhat dopolední výuka češtiny jako druhý jazyk (úterý a ve čtvrtek od 8.45 - 9.15h) v samostatné učebně s kobercem a novými pomůckami (bývalá dílna keramiky).

S potěšením v srdci oznamujeme, že jsme se jako školka zapojili do Projektu: Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 a tímto rozšiřujeme výuku češtiny i v odpoledních hodinách (pondělí a středa od 14.00 - 14.45h). Děti s odlišným mateřským jazykem se u nás ve školce rychleji zapojí do režimu dne a podpoří se jejich další vzdělávání v budoucnu pro úspěšný start na ZŠ. Nejen děti s OMJ, ale také všechny naše učitelky jsou Projektem podpořeny, protože to usnadňuje jejich přímou práci s dětmi ve třídě tak, aby byl zachován optimální vývoj a vzdělávání všech vašich dětí. Zároveň je to velký přínos pro nás všechny pokusit se o porozumění, co nás odlišuje, ale také co nás spojuje😊.

Projekt je podpořen z projektu obce na podporu cizinců na lokální úrovni v roce 2018.

Screening zraku, nová fotoalba (16.2., akt. 17.2.)

Dne 26. 2. 2018 (pondělí) v 8:15 proběhne zrakový screening Vašich dětí v MŠ. Prosíme o uhrazení částky 150,- Kč na kmenových třídách do pátku 23. 2. 2018. Odborné měření zraku bude prováděno zkušenou ortoptistkou Mgr. Martinou Hamplovou, z ORTOPTIKY DR. OČKA . V ten samý den každé dítě obdrží zprávu s výsledkem měření + malý dáreček.

V sekci Fotogalerie naleznete sedm nových alb z lednových a únorových aktivit v MŠ.

! INFORMACE RODIČŮM !

MŠ Podsady přijala zvýšená hygienická opatření kvůli výskytu mononukleózy. Po celý měsíc únor (až případně do odvolání) jsou v MŠ zavedena tato patření:

 • zvýšený režim dezinfekce, čištění povrchů předmětů v celé MŠ
 • omývání hraček
 • zvýšené větrání
 • hlídání zdravotního stavu děti, aby nechodily do MŠ nemocné
 • papírové ručníky (používání jednorázových kelímků a dávkovačů mýdel je samozřejmost)

S hygienickou stanicí HLMP jsme i nadále v kontaktu.

Dle doporučení Hygienické stanice HLMP důsledně dbejte, aby Vaše dítě nepřecházelo žádné virózy (ani nastydnutí) a řídilo se doporučením svého pediatra.

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Nové fotoalbum a karneval (5.2., akt. 8.2.2018)

V sekci Fotogalerie naleznete nové fotoalbum z kroužku jógy. Direct link zde.

Vážení rodiče, milé děti,

zveme Vaše děti na KARNEVAL, který se bude konat v úterý dopoledne 20. 2. 2018. Děti mohou již ráno přijít do školky v maskách nebo si je vezmou s sebou. 

Mladším dětem pomůžeme do masek v MŠ.

Těšíme se na Vás! :)

Kolektiv MŠ Podsady

Novinky (15.1., akt. 29.1. 2018)

Dne 18. 1. 2018 dopoledne proběhne vyšetření od klinického logopeda PaedDr. Kopicové (za úplatu po přihlášení dětí).
Ve dnech 23. 1. a 30. 1. po 9:15 již tradičně navštívíme Husovu knihovnu,  návštěva bude spojená s výkladem paní knihovnice (akce se týká předškoláků).

Dne 30. 1. a 8. 3. dopoledne se bude konat návštěva hasičské zbrojnice v Modřanech, spojena s odborným výkladem, 20. 4. od 9:30 pak proběhne akce s papoušky (pojedeme MHD do Šeberovy), obě akce se týkají předškoláků.

PF 2018

Milé děti, vážení rodiče,

do nového roku Vám chci za celý tým naší mateřské školy popřát hodně zdraví, štěstí a životní pohody!

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Oznámení - úprava výše stravného

Vážení rodiče,

z důvodu zdražení potravin jsme nuceni upravit výši stravného od 1.1.2018 následovně:

 • DĚTI 3-6 LET 36,- (PŘESNÍDÁVKA, OBĚD, SVAČINA) = 792,-/MĚSÍČNĚ
 • DĚTI 7 LET 40,- (PŘESNÍDÁVKA, OBĚD, SVAČINA) = 880,-/MĚSÍČNĚ

Prosím o úpravu Vašich plateb - zálohově vždy do 5. dne v měsíci.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Poděkování, nová alba (12.12.2017)

Vážení rodiče Ecem,

jaké úžasné překvapení jste nám dnes přinesli! Mockrát Vám děkujeme, jídlo Vaší kuchyně bylo vynikající! Dětem ze třídy Medvídek také moc chutnalo :-) Velice si toho vážíme a jsme rádi, že se Ecem ve školce líbí, protože je to u ní vidět každý den.

Za paní učitelky a asistentku pedagoga Vám přejeme krásné Adventní dny!

Simona Slagmolen
školní asistentka MŠ

Přidána nová alba: 

Prosincové novinky (7.12.2017)

4.12. dopoledne - Mikulášská nadílka s vystoupením
8.12. - od 9:00 hod. - grafomotorický screening (Mgr. Simonidesová) - za poplatek
18.1. - od 9:00 hod. - logopedický screening (PaedDr. Kopicová) - za poplatek

Přidána nová alba: 

Poděkování (30.11., akt. 4.12.2017)

Moc děkujeme mamince Maxima A. (třída Koťata) za krásný a praktický dar - návleky na venkovní obuv!

Veliké poděkování patří tatínkovi chlapečka z naší mateřské školy, a to za sponzorský dar - 5 ks notebooků!

Notebooky budou využívány ve všech třídách pro další rozvoj mateřské školy.

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ 

Speciální stravování i v naší MŠ (28.11.2017)

Z Pražského deníku: Například v Praze 12 postupně vzniká pilotní síť jídelen se speciální nabídkou. "Některé diety kladou větší nárok na výběr surovin a postupy přípravy a školní stravování je tak těžší zajistit," přiblížil situaci radní pro školství Prahy 12 Ivan Jurka (Piráti). Právě pro tyto případy tak vybraná zařízení připravují speciální stravu. Jedná se o pět jídelen, a to MŠ Podsaďáček, MŠ Tyršovka, ZŠ prof. Švejcara, ZŠ Zárubova a ZŠ T. G. Masaryka.

Zdroj: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/vareni-bez-lepku-ci-vajec-skolni-jidelny-nabizeji-dietni-stravovani-20171110.html

VOLNÁ místa v MŠ pro tento školní rok (6.11.2017)

Mateřská škola Podsaďáček nabízí volná místa pro děti od tří let, pro školní rok 2017/2018.

O aktuálním počtu volných míst se informujte přímo na emailu ředitelky - mspodsady@seznam.cz, do předmětu prosím uveďte "Přihláška do MŠ". 

Těšíme se na Vás!

Poděkování a nové akce (3.11.2017)

Z diagnostického ústavu k nám dorazilo krásné poděkování za charitativní bazárek: "Vedení MŠ Podsaďáček, jejím zaměstnancům a především rodičům a dětem za hračky a další potřebné věci od srdce děkujeme!"

Doplněny akce: 

 • 12.12. v 9:00 - Vánoce, aneb cesta do Betléma (divadlo)

 • 29.11. od 16:00 - Vánoční dílna (vánoční dárečky zhotovují děti a jejich rodiče ve třídách)

 • 29.11. v 17:00 - Rozsvícení vánočního stromu před MŠ 

 • 18.12. od 16:30 - Vánoční besídka

 • 19.12. dopoledne - Vánoční nadílka v MŠ

Charitativní bazárek (26.10.2017)

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za hračky, které věnovali v rámci charitativní akce Bazárek! Hračky poputují dětem z diagnostického ústavu. :)

Hledáme asistenta pedagoga & říjnové novinky (24.10.2017)

MŠ Podsaďáček nabízí volnou pracovní pozici asistent/ka pedagoga na částečný úvazek, s nástupem od 1. 11. 2017. Požadujeme akreditovaný kurz asistenta pedagoga (možno i studující). Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete strukturovaný životopis na email mspodsady@seznam.cz

V měsíci říjnu se ve školce stále něco děje, několik nových fotogalerií naleznete zde. Kromě fotografií z plavání, zahrady a hřiště se můžeme podívat i jak se dětem líbila akce "Bezpečný pes", kde se děti měly možnost seznámit se, jak se správně chovat ke čtyřnohým kamarádům, kdy si dát pozor a jak se chránit v případě napadení. Na závěr se pobavily spoustou psích triků a pejsky si pak děti mohly i pohladit :)

Nově mají děti na zahradě k dispozici herní prvek - lodičku!  Věříme, že se Vám líbí stejně jako nám ve školce!

Nové akce (4.10., akt. 6.10.2017)

13.10. 2017 Bezpečný pes (2 skupiny 9:00-10:00 hod., 10:00-11:00 hod.)

25.10. 2017 v 9:30 představení s názvem: Evelínko, recyklace o kole fakt není. Akce proběhne zdarma za podpory Prahy 12 na základě výměnného bazárku, kde vybereme hračky pro děti z diagnostického ústavu.

4. 12. 2017 Mikuláš v MŠ

Video z hřiště

2017_10 Třídy Medvídci a Pastelky na hřišti (video 413 MB - odkaz na stažení, heslo shodné s heslem na fotogalerii)

Výtvory Medvídků s podzimní tématikou :)

Kroužky (26.9.2017, akt. 27.9.2017)

V sekci Školní akce a aktivity naleznete rozvrh kroužků, informace budou průběžně doplňovány.

Nová fotogalerie 2017_9_26 Výlet s přívozem.

Omluvný list pro předškoláky (14.9.2017)

Omluvný list pro předškoláky je k dispozici v kmenové třídě, co nejdříve bude doplněn i do sekce "Dokumenty". Vyplněný ho prosím předejte v případě potřeby své kmenové učitelce.

Všem rodičům děkujeme za účast na třídních schůzkách, zejména za příjemnou atmosféru a konstruktivní dialog s pedagogy.

MŠ Podsaďáček

Víčka pro Nikýska (5.9.2017)

Vážení rodiče, milé děti,

dne 5. 9. 2017 jsme předali víčka, která nasbíraly děti z naší MŠ, tatínkovi Nikýska. Peníze, které za ně dostane výměnou, budou použity k jeho další léčbě. Celkem to bylo 5 pytlů. Pokračujte prosím v dalším sběru. Více o projektu na webu https://www.nikysek.cz/

Nikýsek Vám všem moc děkuje!! 

Začátek školního roku (4.9.2017)

Vážení rodiče,

první třídní schůzky v novém školním roce se budou konat ve středu, 13.9., od 17:00, v kmenových třídách dětí.

Další novinky a informace budou postupně přibývat, najdete je vždy zde na webu v této  sekci - Aktuality pro rodiče (např. odkaz na novou fotogalerie, akci, novinku atd.), sekce Jídelníček se mění pravidelně každý týden. Samozřejmě zároveň prosíme sledujte i nástěnky ve školce :)

Krásný začátek nového školního roku!

Mgr. Daniela Veselá & MŠ Podsaďáček

VOLNÁ místa v MŠ od školního roku 2017/2018

Mateřská škola Podsaďáček nabízí volná místa pro děti předškolního věku od školního roku 2017/2018.

O aktuálním počtu volných míst se informujte přímo na emailu ředitelky - mspodsady@seznam.cz, do předmětu prosím uveďte "Přihláška do MŠ". Schůzka s nově přijatými rodiči dětí proběhne na začátku září 2017.

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

A jsou tady...prázdniny! (30.6.2017)

Vážení rodiče, milé děti!

Školní rok se pomalu chýlí ke konci, za sebou máme vydařenou zahradní slavnost, korunovanou pasováním předškoláků. Také Vanda a Standa děkují za příjemné odpoledne a zdraví Vás! :)

Jménem svým i jménem pedagogů z naší mateřské školy, Vám přeji krásné prázdniny, plné sluníčka a nových zážitků. Předškolákům pak hodně úspěchů v první třídě!

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Fotogalerie z výletu, program na poslední týden, plavání na příští školní rok (23.6.2017)

Ve fotogalerii naleznete fotografie z celodenního školního výletu "Do pohádek čaroděje Archibalda I." Výlet se dětem moc líbil, počasí se také vydařilo, děti se vracely unavené a plné nových zážitků! :)

Zahradní slavnost

 • dne 26.6. se bude konat na zahradě školy Zahradní slavnost - pasování předškoláků (začátek od 16:00) 
 • poté následuje odpoledne s Vandou a Standou (hudebně zábavný program s písničkami a soutěžemi)

Spinkání v MŠ

 • ze středy 28.6. na čtvrtek, pouze pro děti, které odcházejí do školy
 • s sebou: 50 Kč na večeři, sportovní oblečení a pyžamko

Plavání pro školní rok 2017/2018

 • od 20.9.2017 do 31.1.2017 jsme zajistili kurz plavání v aquaparku Čestlice (18 lekcí), zajištěna bude doprava autobusem
 • probíhat bude každou středu ráno, kurz je určen pro děti od 4 let (které se zvládou samostatně obléct)
 • žádáme vás o předběžné přihlášení vašeho dítěte, cena kurzu se odvíjí od počtu přihlášených dětí (cca 3300 Kč)

Informace k vyzvedávání Rozhodnutí (5.6.2017, akt. 7.6.2017)

Rozhodnutí o přijetí  (viz soubor ke stažení níže) si může zákonný zástupce osobně vyzvednout proti podpisu ve dnech:

 • 6. - 8.6. od 14.30 - 17.00 hod
 • 13. - 15.6. od 14.30 - 16.30 hod. v ředitelně MŠ Podsaďáček

Vzhledem k tomu, že některé děti byly přijaty na více MŠ, průběžně doplňujeme uvolněná místa dle pořadníku. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Informativní schůzka - pro nově přijaté děti se koná 21.6.2017 od 16.hod., ve třídě MEDVĚDI (2. poschodí MŠ)

Den dětí - nová fotogalerie

Za krásného počasí děti z naší školky oslavily svůj svátek na hřišti u MŠ. Závodily mezi sebou ve skoku v pytli, házely míče do koše, skákaly z místa i přes překážky, běhaly se štafetou... Všechny děti zvítězily a získaly sladkou medaili! :)

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Červnový program (28.5.2017)

1.6.2017 - Oslava Dne dětí

 • dopoledne plné soutěží, celoškolková akce

12.6.2017 - celodenní výlet (Staré Hrady u Písku) - celá MŠ

 • děti je nutné přivést do 7.30 h.
 • předpokládaný návrat je mezi 16.00 - 16.30 h.
 • s sebou: pití, pláštěnka, pohodlné oblečení do autobusu
 • svačina bude z MŠ, oběd je zajištěný

26.6.2017 - Zahradní slavnost

 • pasování předškoláků, odpoledne s Vandou a Standou - hudebně zábavný program s písničkami a soutěžemi

28.6.2017 - Spaní předškoláků v MŠ

 • třídy Notička, Pastelka

Pohádkový výlet pro děti (11.5.2017)

Dne 12.6.2017 v cca 8:00 pojedeme na celodenní výlet "Do pohádek čaroděje Archibalda I." na Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína. Užijeme si pohádkovou atmosféru pohádkového hradu a zámku, uvidíme pohádkové bytosti - draky, obry, rytíře, princezny, čerty a mnoha dalších, také uvidíme živá zvířátka. Provázet nás budou pohádkové bytosti. 

Víčka pro Nikýska

Dne 10.5.2017 jsme předali 4 pytle víček, které nasbíraly děti naší MŠ, rodičům Nikýska. Více o projektu zde: www.nikysek.cz

Nikýsek všem moc děkuje! :)

Čarodějnický rej! (20.4.2017, akt. 24.4.2017)

Dne 26.4. dopoledne nás čeká čarodějnický rej! S sebou do školky proto přibalit čarodějnické oblečení! :)

A ještě jedna příjemná novinka - naše malé čarodějky a kouzelníci mají nově v jídelně krásné červené a modré židličky, jsme moc rádi, že se dětem líbí!

"Hmyzí hotel", fotografování (11.4.2017)

Včera jsme v zahradě MŠ umístili domeček pro broučky a hmyz. Děti budou moci samy pozorovat bydlení a život známých živočichů, např. berušek, včelek samotářek a škvorů v jejich přirozeném prostředí, s paní učitelkou si pak povídat o jejich důležitosti při ochraně přírody. Jak se dětem "hmyzí hotel" líbil, najdete v novém albu ve fotogalerii.

Změna termínu fotografování - nebude se konat plánovaného 21.4.2017

! Nový termín fotografování - 10.5.2017 v 8:30 !

Oslavy Dne Země 2017 (5.4.2017, akt. 6.4.2017)

Milí rodiče, 

naše školka se zapojila do soutěže kreslení obrázků ovoce a zeleniny z nichž 12 bylo vybráno a použito na plakát Den Země 2017. Vernisáž všech obdržených obrázků bude probíhat v úterý 18.4.2017 od 17:00 hod v galerii v areálu Viničního domku.

Obrázky budou vystaveny po dobu cca 14 dní, kdy je možné si je prohlédnout dle otvírací doby Viničního domku. Galerie bude otevřena i po dobu konání akce Den Země, což je 22.4.2017 od 13 - 18 hod.

Na akci Den Země budou slavnostně obdarované děti, jejichž obrázky byly vybrány. Z naší školky to jsou: Filip Štefka (6 let) a Vojtěch Mruzek (5 let)

Blahopřejeme! :)

PS: nové fotografie najdete ve fotogalerii, a to hned 5x! :)

Poděkování paní Jiřině Třískové (4.4.2017)

Velice děkujeme paní Jiřině Třískové, která umožnila zdarma dětem z naší mateřské školy zajezdit si v doprovodu svých učitelek na atrakcích Lunaparku. Akce se konala pod záštitou našeho pana místostarosty Michala Pince, v rámci akce Modřanská pouť. Děkujeme za krásné zážitky!

Zápis do MŠ (17.3.2017)

Milí rodiče, milé děti,

v sekci O škole naleznete informace k zápisu do naší mateřské školy. Pokud se k nám budete chtít jít podívat osobně, ve dnech 5.4. a 6.4., v době od 8:00 - 10:00, Vás rádi uvítáme na Dni otevřených dveří v Podsaďáčku.

Mimochodem, už jste četli březnové Noviny Prahy 12? Výstřižek ze strany č. 3 o naší školní jídelně najdete níže, od letošního roku je MŠ Podsaďáček akreditovaná i na vaření pro děti s alergií na lepek a laktózu :)

Těšíme se na Vás! Vaše MŠ Podsaďáček

Zdravíčko (13.3.2017)

V naší MŠ probíhá již druhým rokem každou sudou středu (vždy v dopoledních hodinách), pod vedením paní učitelky, vzdělávací program Zdravíčko, určený pro děti předškolního věku. Jednotlivé tematické okruhy jsou zaměřeny na různé oblasti našeho těla i života (např. zdraví, hygiena, výživa a pitný režim, péče o zoubky, nemoc, zdravé a bezpečné chování, vztahy k o ostatním, enviromentální výchova...).

Do "Fotogalerie" byly přidány nové fotografie z předplavecké výuky.

Plavání na Policejní akademii, letní provoz (24.2.2017)

Naše MŠ na facebooku Prahy 12 :) 

Do "Fotogalerie" byly přidány nové fotografie z karnevalu. Doplněna nová fotogalerie z plavání.

Letní provoz pro děti ze všech mateřských škol zřizovaných MČ Praha 12 začíná 3.7. 2017 a končí 25.8. 2017. Od 28.8. 2017 budou v provozu všechny mateřské školy. Více informací v letáku ke stažení níže.

Den otevřených dveří, plavání a další novinky (16.2.2017)


Plavání (předplavecká výuka)

 • Bude probíhat v termínu 20.2. - 29.5.2017
 • Organizace: příchod do MŠ do 7:45 hod., odchod na autobus 8:00 hod. 
 • Do batůžku: plavky (dívky/plavky jednodílné; chlapci/NE šortky, ručník, igelitová taška na mokré věci, koupací čepice dle zvážení rodičů)
 • Platba: lektor/plavčík v hotovosti v MŠ (info viz nástěnka)

Novinky v sekci "Školní akce a aktivity"

 • 4.4. v 16:00, Velikonoční dílna
 • 5.4. a 6.4., 8:00 - 10:00, Den otevřených dveří v mateřské škole

Den otevřených dveří v mateřské škole

V MŠ Podsaďáček se bude konat - úterý 5.4. a 6.4.2017 od 8:00 do 10:00. Nabídka je určena rodičům, kteří chtějí přijít s dítětem k zápisu pro školní rok 2017/2018. Souhrnné informace budou poskytovány při prohlídce.

Další novinky

 • Do sekce "Co nabízíme" doplněn kontakt na PhDr. Šebovou z Pedagogicko - psychologické poradny
 • Ve "Fotogalerii" je nové album z karnevalu, třída Koťátek

Nová fotogalerie a informace k plavání (27.1.2017)

Ve fotogalerii je zveřejněné nové album ze Zábavného dětského lyžování, které proběhlo ve Ski resortu Konopiště, ve dnech 16. - 20. ledna 2017.

Z reakcí dětí bylo znát, že se kurz lyžování opravdu vydařil, dětem se na sněhu s instruktory moc líbilo (jak je vidět i na fotografiích) a v příštím roce bychom tuto akci určitě rádi zopakovali :)

Novinka ohledně plavání - ze strany zřizovatele byl termín plavání přesunut na pondělí, a to od 9:00 - 10:00. Datum začátku kurzů bude ještě upřesněno, prosíme o trpělivost, jakmile bude informace známá, bude zveřejněna zde i na nástěnce v MŠ spolu se soupisem potřeb.

Zápis do MŠ a nové akce (22.1.2017)

V sekci "O škole", je nově podsekce "Zápis do MŠ" s letákem k zápisu, pro školní rok 2017/18. Informace budou postupně doplňovány.

Dne 14.2. (dopoledne) pořádáme pro děti mateřské školy akci "Karneval, račte dál..." Masku dejte prosím dětem do sáčku/tašky.

Dne 24.1. v 15:00 proběhne ukázková hodina kroužku flétničky,  dne 30.1. v 15:00 pak ukázková hodina tanečků - "Zumbičky". Přijďte se podívat, jak kroužky probíhají a jaké pokroky děti udělaly!

Informace k vyšetření školní zralosti (15.1.2017)

Vážení rodiče, pokud máte doma předškoláčka a uvažujete o tom, že podáte žádost o odklad školní docházky Vašeho dítěte o 1 rok, naleznete informace v odkazu níže.
Do fotogalerie byly doplněny fotografie z vánoční dílničky.

Dietní stravování, vánoční besídka (21.12., akt. 30.12.2016)

Od ledna příštího roku bude naše mateřská škola poskytovat ve spolupráci s nutriční terapeutkou, dietní stravování pro děti s celiakií (je nutné doložit potvrzení od lékaře). Zároveň i pro děti s intolerancí laktózy.

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili letošní vánoční besídky. Věříme, že se Vám program, připravený samotnými dětmi ve spolupráci s jejich učitelkami, líbil! Ve fotogalerii je k nahlédnutí nové album ze třídy Medvídek, doplněny jsou fotografie ze třídy Notička, pokud chcete přidat i svoje fotografie, neváhejte je zaslat na mspodsady@seznam.cz

Přejeme Vám krásné vánoční svátky, hodně štěstí, pohody, spokojenosti a hlavně zdraví do nového roku!

Vaše mateřská škola Podsaďáček!

Fotografie z MŠ (11.11.2016)

Od příštího týdne budou mít pedagogové k dispozici nový školní digitální fotoaparát. Fotografie ze školních akcí, aktivit a obecně "ze života školky" budeme umísťovat do heslem zabezpečených fotogalerií na webu www.rajce.net. Heslo bude sděleno zákonnému zástupci prostřednictvím pedagoga v kmenové třídě, kam dítě dochází.

Plavání v Policejní akademii (8.11.2016)

V listopadových Novinách Prahy 12 můžete na str. 7 najít článek (viz níže) o možnosti využití plaveckých bazénů pro děti. S určitostí již můžeme říct, že i naše mateřská škola bude moci bazény využívat, a to v pátek v dopoledních hodinách v doprovodu svých pedagogů.
Další informace budou doplněny na nástěnku v MŠ, po jejich upřesnění ze strany zřizovatele.

Zábavné dětské lyžování (2.11.2016)

Místo a termín konání: Ski resort Konopiště, 16. - 20. ledna 2017
Cena: 2 760 Kč, 5 lekcí, 10 hodin výuky
Kontakt pro případné další dotazy: Tomáš Herout (tomas@inlinetalent.cz)

Další informace ke stažení níže.

Říjnové akce v naší MŠ (28.10.2016)

V pondělí 25. 10. navštívila školu paní Eva Hrušková, s loutkovým divadelním představením "Princezna se zlatou hvězdou". U nejen malých diváků je jistě známá jako skromná a krásná Popelka, ze stejnojmenné pohádky (televizní zpracování, 1969). Na jevišti pod jejíma rukama ožila princezna Lada, Král, Kuchtík a samozřejmě nechyběl ani krásný Princ. Více o tomto příjemném představení se můžete dozvědět ZDE.

Dne 26. 10. 2016 pak proběhl výukový program "Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku", určený pro starší děti naší mateřské školy. Akci zabezpečovali zkušení pracovníci záchranných složek, kteří děti hravou formou seznamovali s ukázkovými situacemi, jež je mohou ohrozit. Součástí také byla výuka základů první pomoci.

Tento projekt, pod záštitou Úřadu městské části Praha 12, je zaměřen na prevenci úrazů doma i venku, chování v situacích spojených s přírodními živly a také ohrožení nebezpečnými osobami či šikanou.

Náhradní provoz v MŠ (26.10.2016)

Provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 bude zajištěn v objektu Mateřské školy Hasova, součást ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, a to ve dnech 27. 12., 28. 12., 29. 12. a 30. 12. 2016; od 7.00 do 17.00h.

Sídlo: Hasova 3094/3, Praha 4 - Modřany 143 00

Kompletní informace ke stažení níže:

Aktuality (23.10.2016)


V sekci "Pro rodiče - Školní akce a aktivity" nově najdete:

 • 23.11. v 16:00, Adventní dílna
 • 14.12. v 16:00, Vánoční posezení

V sekci "Pro rodiče - Spolek rodičů" jsou uvedeni zástupci spolku rodičů pro jednotlivé kmenové třídy a informace o platbě pololetního příspěvku.

Poděkování rodičům

Děkujeme všem rodičům za podporu charitativního bazárku! Akce byla velmi úspěšná, věříme, že vybrané hračky a další věci udělají radost a hlavně pomohou maminkám a dětem z Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče!

Poděkování přímo od Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče naleznete níže.

Školní akce a aktivity

Vážení rodiče, 

v sekci "Pro rodiče - Školní akce a aktivity" naleznete soupis kroužků pro tento školní rok.

Doplnění informací k dobročinnému bazárku

Nové značky v MŠ

V rámci sjednocení grafického provedení značek jednotlivých tříd nás nyní budou na dveřích vítat nové obrázky, jejichž autorkou je grafička Ing. Šrámková. Novou podobu získá i logo mateřské školy. V nejbližší době ho zveřejníme na webových stránkách MŠ, které prošly z důvodu jednodušší administrace také proměnou.


Za celou MŠ doufáme, že se Vám nová grafika bude líbit!

Ekologický pořad a dobročinný bazárek, doplnění sekce Školní akce a aktivity

Ve spolupráci se spolkem "Spojené hlavy z.s." (více o spolku zde) pořádáme v měsíci září dvě akce. 

Dne 6.9.2016 v 9:00 se bude v naší MŠ konat divadelní představení s ekologickým zaměřením, které bude součástí dokumentu ČT2, v pořadu s ekologickou tématikou.

Dne 27.9.2016 se pak můžeme těšit na dobročinný výměnný bazárek. Informace budou průběžně doplňovány.

Doplněna sekce "Pro rodiče - Školní akce a aktivity".

Začátek školního roku 2016/17

Vážení rodiče, školní rok začíná 1.9.2016, seznamy dětí jsou zveřejněny v mateřské škole na vývěsce.

Dne 7.9. pak proběhnout třídní schůzky, začátek v 17:00 (změna oproti původním 16:30).

V sekci "O škole - Dokumenty" naleznete ke stažení Školní řád a Vnitřní řád MŠ Podsaďáček. V Sekci "Pro rodiče - Třídy v MŠ" je uvedeno aktuální personální složení ve třídách.