Úhrada za školné a stravné

Úhrada úplaty za školné

Úhradu za školné uhraďte do 15. dne v kalendářním měsíci.

Úplata předškolního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 280/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a je nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Přeplatky jsou vraceny automaticky bez výzvy na konci školního roku převodem na účet plátce, ze kterého byla platba hrazena

Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy jsou zákonní zástupci dítěte dle této vyhl. MŠMT přispívat při pobytu dítěte v MŠ. Od 4. 9. 2023 byla stanovena částka ve výši 1000 Kč za jeden měsíc (podle § 6 odst. 1 a 2 této vyhlášky). Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Předpokladem snížení úplaty je pouze omluvená nepřítomnost dítěte po celý měsíc/např. pobyt v nemocnici.

O osvobození, snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců dítěte (zákonný zástupce dítěte pobírající sociální dávky; fyzická osoba, která pečuje o dítě v pěstounské péči).

Úhrada úplaty za stravné

Úhradu za stravné uhraďte do 5. dne v kalendářním měsíci.


Úhrada stravného se řídí zákonem č. 561/2004Sb. a vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování. V případě omluvené absence je stravné kráceno a přeplatky jsou vráceny na účet zákonných zástupců.

Jde-li dítě výjimečně po obědě, nahlásí tuto skutečnost při svém příchodu pedagogovi kmenové třídy a při odchodu dítě dostane odpolední svačinu.

Odhlašovat obědy je nutné den předem nebo v den, kdy dítě nepřijde, nejpozději do 8 hodin.

Je-li v době podávání jídla dítě přítomno v mateřské škole,  vždy se stravuje. Mateřská škola nemá speciálně zaměřené stravování, ale v rámci možnosti provozu ŠJ, po dohodě se zákonnými zástupci, může být jídelníček upraven s ohledem na alergie dítěte nebo z jiných zdravotních důvodů. Dietní stravování je upraveno v Provozním řádu školní jídelny. 

Výše stravného dle věkových kategorií strávníků

  • U dětí 3-6 let: 47,-Kč (zálohově na měsíc 1034,-Kč)
  • U dětí 7 let: 56,-Kč (zálohově na měsíc 1232,-Kč)

Informace k platbám

Platby je nutné uhradit do stanovených dní (viz výše) v daném měsíci na běžný účet školy a vždy uvádět variabilní symbol (spisový znak/č.j.) a jméno dítěte do zprávy pro příjemce.

  • Platba školného - číslo účtu: 2000773379/0800 (variabilní symbol je spisový znak/č.j. dítěte)
  • Platba stravného - číslo účtu: 35-2000773379/0800 (variabilní symbol je spisový znak/č.j. dítěte)

Platby obou příspěvků je nutno v daném termínu zákonnými zástupci dodržovat. V případě opakovaně opožděných plateb je situace považována za porušení řádu školy a mohou z ní být vyvozeny důsledky.