Třídy v MŠ

Ve třídách je výchovně-vzdělávací činnost zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte dle typů inteligence H. Gardnera - "Teorie rozmanitých inteligencí" (verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, přírodní, intrapersonální).

Ve školním roce 2020/2021 MŠ pracuje i nadále podle Školního vzdělávacího programu nazvaného "Jaro, léto, podzim, zima, v téhle školce je nám prima".

Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 10 tematických bloků, které jsou děleny na témata a ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata - projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů.

Názvy tříd vychází z dřívějšího zaměření v jednotlivých třídách, kdy měl být kladen důraz na určitou zájmovou oblast. S ohledem na sjednocený Školní vzdělávací program se činnost dětí (samozřejmě s ohledem na individualitu každého dítěte, dítě není nikdy nucené do aktivit, které nemá rádo) prolíná všemi spektry zájmových oblastí. Děti ve třídách rozvíjí svoje kreativní schopnosti a představivost, jsou vedeny k inspirativnímu tvoření - pracují např. s různým výtvarným materiálem, výtvarnými technikami a podobně. Součástí výuky je environmentální vzdělávání - děti si přirozenou formou osvojují znalosti a dovednosti týkající se přírody, životního prostředí a ekologie. V každé třídě je pianino nebo klávesy, děti jsou vedeny k radosti ke zpěvu a lásce k hudbě.

Individuální přístup ke každému dítěti je samozřejmostí, pokud je dítě ostýchavé, špatně se zapojující do nového prostředí nebo naopak živější, vždy je prostor na konzultaci s pedagogem.

Berušky

  • Učitelé: Mgr. Bc. Veselá Daniela, Rychtářová Miluška
  • Asistenti pedagoga: Nohejlová Barbora

Koťata

  • Učitelé: Kabrnová Jana, Mgr. Svobodová Eva

Medvídek

  • Učitelé: Knoblochová Helena, Bc. Adámková Adéla

Notička

  • Učitelé: Necpálová Iva, Šenerová Iveta

Pastelka

  • Učitelé: Štětinová Marie, Musilová Veronika, DiS.
  • Asistenti pedagoga: Hordinová Milena

Ve všech třídách působí školní asistentky.