Třídy v MŠ

Ve třídách je výchovně-vzdělávací činnost zaměřena na rozvoj osobnosti dítěte dle typů inteligence H. Gardnera - "Teorie rozmanitých inteligencí" (verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, přírodní, intrapersonální).

Ve školním roce 2023/2024 MŠ pracuje podle nového Školního vzdělávacího programu nazvaného "S Podsaďáčkem krok, do přírody skok".

Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 10 tematických bloků, které jsou děleny na témata a ta jsou rozpracovávána na týdenní či čtrnáctidenní podtémata - projekty, přičemž časové rozvržení by nemělo učitelky svazovat při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů.

Nové názvy tříd vychází z environmentálního zaměření mateřské školy a jejího názvu "Podsaďáček". Tematicky jsme zvolili hmyz žijící v okolí sadů a stromů obecně. S ohledem na sjednocený Školní vzdělávací program se činnost dětí (samozřejmě s ohledem na individualitu každého dítěte, dítě není nikdy nucené do aktivit, které nemá rádo) prolíná všemi spektry zájmových oblastí. Děti ve třídách rozvíjí svoje kreativní schopnosti a představivost, jsou vedeny k inspirativnímu tvoření - pracují např. s různým výtvarným materiálem, výtvarnými technikami a podobně. Součástí výuky je environmentální vzdělávání - děti si přirozenou formou osvojují znalosti a dovednosti týkající se přírody, životního prostředí a ekologie. V každé třídě je pianino nebo klávesy, děti jsou vedeny k radosti ke zpěvu a lásce k hudbě.

Individuální přístup ke každému dítěti je samozřejmostí, pokud je dítě ostýchavé, špatně se zapojující do nového prostředí nebo naopak živější, vždy je prostor na konzultaci s pedagogem.

Berušky

  • Učitelky: Mgr. Daniela Veselá, Mgr. Eva Svobodová
  • Školní asistent: Barbora Nohejlová
  • Asistent pedagoga: Irena Navrátilová

Žížalky

  • Učitelky: Markéta Boháčová, Helena Knoblochová

Housenky

  • Učitelky: Natálie Kotenová, DiS., Vladimíra Trnková
  • Asistent pedagoga: Veronika Wolfová

Včelky

  • Učitelky: Ing. Barbora Pipeková, Charlotte Trávníčková
  • Asistent pedagoga: Michaela Bartošová

Motýlci

  • Učitelky: Martina Koblová, Veronika Štadlerová
  • Asistent pedagoga: Svitlana Hášová