Zápis do MŠ

informace jsou průběžně aktualizovány

Video s prohlídkou školky najdete pod odkazem ZDE.

Zápis do MŠ pro rok 2023/2024

Vážení rodiče, k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu (viz níže), kterým Vám i nám velmi usnadní proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Elektronický předzápis bude přístupný od 3.4.2023 do 9.5.2023. Kritéria - jsou již zveřejněna, na stránce níže.

Zápis pro děti z Ukrajiny

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti s dočasnou ochranou proběhnou ve zvláštním termínu, a to 6.6.2023 v čase 13 - 15 h. Vše potřebné se dozvíte na místě.

Termín řádného zápisu

 • Osobní odevzdání - 10. - 11. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.
 • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Postup zákonných zástupců při zápisu

 1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI: zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne (případně využije tiskopis níže ke stažení).
 2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST, POTVRZENÍ LÉKAŘE (obsahuje evidenční list), KOPII RODNÉHO LISTU, KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ, EVIDENČNÍ LIST A GDPR DO MŠ OSOBNĚ, A TO V TERMÍNU VÝŠE (10. - 11. 5. 2023 od 13 do 17 hodin).
 3. OVĚŘENÍ ÚDAJŮ: mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítěte u MČ Praha 12 na odboru občansko - správních agend.

V Praze dne 25.4.2023
Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ 


Elektronický předzápis 2023/2024

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • tisk vyplněné žádosti
 • tisk čestného prohlášení k očkování
 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
 • pořízení kopie rodného listu dítěte


Elektronický předzápis bude spuštěn od 3.4.2023 do 9.5.2023.

Řádný zápis bude v termínu 10. - 11. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12


Oznámení o individuálním vzdělávání

 • pouze pro zájemce o individuální vzdělávání (viz)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti, které budou plnit v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání.

Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.

Děti budou přijímány do MŠ dle následujících kritérií:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Případně může být přijato dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2023, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Mgr. Daniela Veselá, 25.4.2023

ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12