Zápis do MŠ

informace jsou průběžně aktualizovány

Nové video s prohlídkou školky:

Přijďte se podívat - informace o MŠ na školní rok 2024/2025:


Zápis do MŠ pro rok 2024/2025 - elektronický předzápis

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Aplikace pro předzápis bude otevřena od 2.4. 2024 do 13.5.2024.

Odevzdávání vytištěných a lékařem potvrzených přihlášek do MŠ: 14.5. 2024 a 15.5. 2024 od 13:00 do 17:00 hod.

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12


Soubory ke stažení:


Oznámení o individuálním vzdělávání

  • pouze pro zájemce o individuální vzdělávání (viz)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti, které budou plnit v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání.

Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.

Děti budou přijímány do MŠ dle následujících kritérií:

  • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2024 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
  • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2024) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Případně může být přijato dvouleté dítě, s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2024, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Mgr. Daniela Veselá, 4.2.2024

ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12