Zápis do MŠ

informace jsou průběžně aktualizovány

Vážení rodiče, 

z důvodu pandemie nebude možná při zápisu přítomnost rodičů, vše se řeší standardním bezkontaktním způsobem: email, datová schránka, Česká pošta, schránka MŠ Podsaďáček.

Děkujeme za pochopení!

V Praze dne 11.5.2020

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ pro rok 2020/2021

Vážení rodiče, k letošnímu zápisu využijte elektronického předzápisu, kterým Vám i nám velmi usnadní proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy. Elektronický předzápis bude přístupný od 14.4. do 11.5.2020. Kritéria - jsou již zveřejněna, na stránce níže.  Den otevřených dveří byl vzhledem k aktuální situaci zrušen.

Termín řádného zápisu

 • Od 2.5.2020 13:00 - 17:00 hod. do 13.5.2020 13:00 - 17:00 hod. (bezkontaktně, viz výše)
 • Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

Postup zákonných zástupců při zápisu

 1. VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI: zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne
 2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ ŽÁDOST, KOPII RODNÉHO LISTU, KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DO MŠ: např. do datové schránky školy (kjkkw7z), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (mspodsady@seznam.cz), vhozením do poštovní schránky v MŠ nebo zasláním poštou (Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4 - Modřany)
 3. OVĚŘENÍ ÚDAJŮ: mateřská škola si ověří místo trvalého pobytu dítěte u MČ Praha 12 na odboru občansko - správních agend

V Praze dne 8.4.2020

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ


Elektronický předzápis 2020/2021

Vážení rodiče,
pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

 • tisk vyplněné žádosti
 • tisk čestného prohlášení k očkování
 • pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
 • pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou
 • v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole

Elektronický předzápis bude spuštěn od 14.4.2020 do 11.5.2020.

Řádný zápis bude v termínu od 2.5.2020 13:00 - 17:00 hod. do 13.5.2020 13:00 - 17:00 hod.

Mgr. Daniela Veselá

ředitelka MŠ Podsaďáček v Praze 12


Oznámení o individuálním vzdělávání

 • pouze pro zájemce o individuální vzdělávání (viz)

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti, které budou plnit v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání.

Spádovou oblastí pro zápis dětí je MČ Praha 12.

Děti budou přijímány do MŠ dle následujících kritérií:

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
 • Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu v Městské části Prahy 12, které před začátkem školního roku (tj. do 31.8.2020) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

V Praze dne 8.4.2020

Mgr. Daniela Veselá, ředitelka MŠ
Odklad školní docházky

Bude doplněno - čekáme na nové informace z PPP pro Prahu 11 a 12.